Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1437 av 19. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til reguleringstekniske standarder for adgang til regulerte opplysninger på EU-plan

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1437 of 19 May 2016 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on access to regulated information at Union level

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2020)

Sammendrag av innhold
Etter rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109) art. 21a (som endret ved direktiv 2013/50/EU) skal det opprettes et elektronisk tilknytningspunkt (European Electronic Access Point – EEAP) for regulerte opplysninger innen 1. januar 2018. ESMA skal utvikle og drive det elektroniske tilknytningspunktet. Art. 22 angir hva den utfyllende forordningen skal inneholde. Formålet er å fremme grenseoverskridende investeringer og forenkle tilgang til regulerte opplysninger for investorer.

EEAP skal være en søkeside på ESMA sin nettside for sluttbrukere av regulert informasjon. Søkesiden vil gi treff i metadata (navn på utsteder, hjemstat, type regulert informasjon etc). Velger brukeren en utsteder ut fra disse treffene vil denne få opp obligatoriske opplysninger fra utsteder. Når bruker trykker på et av treffene vil denne bli sendt til hjemmesiden til OAMen (Officially Appointed Mechanism) der dokumentene kan ses eller lastes ned. EEAPen skal altså ikke fungere som en lagringsmekanisme, kun en nettportal som knytter OAMene til alle hjemstatene i EU sammen.

Utveksling av obligatoriske opplysninger mellom OAMer og EEAP skal skje sikkert ved hjelp av HTTPS protokol. OAMene skal benytte LEI kode (Legal Entity Identifiers) for å identifisere utsteder (art. 7). OAMene skal benytte et XML basert format for å levere metadata til EEAP. Formatene er definert i vedlegg A. I art. 9 er listen for hvilke opplysninger som omfattes av periodisk og løpende informasjon. Disse skal klassifiseres i henhold til vedlegg B.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den utfyllende forordningen forutsettes gjennomført ved forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av EEAP (for alle OAMer og ESMA) er estimert til å koste totalt EUR 6.559 millioner for perioden 2016 til 2020.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Etter forslaget skal den utfyllende forordningen en tre i kraft i EU den tyvende dag etter kunngjøringen i Official journal. Artikkel 7 og 9 skal imidlertid tre i kraft 1. januar 2017. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft.

Forordningen forutsettes innlemmet i EØS-avtalen samtidig eller etter direktiv 2013/50/EU som endrer rapporteringsdirektivet art. 21a.

Sammendrag av innhold

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.05.2016
Anvendelsesdato i EU
20.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2013/50/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1437
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro