Rapportering om gjennnomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2009-2011

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/731/EU av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved rapportering om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF om avfallsforbrenning

Commission Decision 2010/731/EU of 30 November 2010 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council on the incineration of waste

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen fastslår at medlemsstater skal bruke spørreskjemaet som er vedlagt beslutningen til å rapportere på gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF (avfallsforbrenningsdirektivet). Perioden det skal rapporteres for er 1. januar 2009 til 31. desember 2011. Dette er det andre spørreskjemaet for rapportering på avfallsforbrenningsdirektivet. Det første gjaldt for perioden 2006 til 2008.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i avfallsforbrenningsdirektivet 2000/76/EF, som igjen er hjemlet i EF-traktaten artikkel 175.

Rettslige konsekvenser for Norge
Det anses ikke å være behov for forskriftsendring for å gjennomføre beslutningen i norsk rett. Beslutningen ansees gjennomført når norske myndigheter bruker spørreskjemaet for å rapportere på gjennomføringen av avfallsforbrenningsdirektivet.

Administrative konsekvenser
Beslutningen får administrative konsekvenser ved at norske myndigheter må rapportere på gjennomføringen av avfallsforbrenningsdirektivet. Klima- og forurensningsdirektoratet vil trolig stå for rapporteringen.

Økonomiske konsekvenser
Beslutningen forventes ikke å få økonomiske konsekvenser ettersom rapporteringsforpliktelsene trolig vil kunne gjennomføres innenfor rammene av dagens ressurssituasjon.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutningen ble behandlet i spesialutvalget for miljø 8. juni 2011. Beslutningen ble vurdert som akseptabel og EØS-relevant.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009
Opphører å gjelde
01.01.2013
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 762-766
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.09.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0731
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro