Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom: gjennomføringsbestemmelser om inkonsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/347 av 2. mars 2015 om inkonsistens av visse mål som inngår i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker innsendt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 549/2004 med EU-omfattende resultatmål for den andre referanseperioden og om rekommandasjoner for revisjon av disse målene

Commission Implementing Decision (EU) 2015/347 of 2 March 2015 concerning the inconsistency of certain targets included in the national or functional airspace block plans submitted pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the second reference period and setting out recommendations for the revision of those targets

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.03.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne skal i henhold til forordning (EF) nr. 549/2004 vedtage nationale planer eller planer for funktionelle luftrumsblokke, herunder bindende nationale mål eller mål for de funktionelle luftrumsblokke, som sikrer overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. Forordningen fastsætter også, at Kommissionen under anvendelse af vurderingskriterierne i forordningens artikel 11, stk. 6, litra d), skal vurdere, om disse mål er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål, og at Kommissionen kan vælge at fremsætte henstillinger, hvis vurderingskriterierne ikke er opfyldt. Der er fastsat detaljerede bestemmelser herfor i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU er der vedtaget EU-dækkende præstationsmål for de centrale præstationsområder flyvesikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet for den anden referenceperiode 2015-2019.

(3) Medlemsstaterne indgav præstationsplaner for de funktionelle luftrumsblokke inden den 1. juli 2014. En række af de første planer havde udelukkende form af et udkast. Derudover blev en del planer efterfølgende ændret ved tillæg eller berigtigelser, hvoraf den seneste er dateret den 9. januar 2015. Kommissionen har i sin vurdering taget udgangspunkt i de nyeste oplysninger, den har modtaget.

(4) Præstationsvurderingsorganet, som har til opgave at bistå Kommissionen i gennemførelsen af præstationsordningen, jf. artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, fremlagde sin første vurderingsrapport for Kommissionen den 7. oktober 2014 og en ajourført udgave af denne rapport den 15. december 2014. Kommissionen har modtaget yderligere rapporter fra præstationsvurderingsorganet, som er baseret på oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder om overvågningen af de præstationsplaner og mål, der er fremlagt i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(5) Med hensyn til det centrale præstationsområde kapacitet er der i henhold til princippet i punkt 4 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 foretaget en vurdering af overensstemmelsen af medlemsstaternes fremlagte mål for overflyvnings-ATFM-forsinkelse ved at anvende de respektive FAB-referenceværdier for kapacitet, som er beregnet af netforvalteren og fastsat i den seneste version af netoperationsplanen (2014-2018/19) fra juni 2014 (»netoperationsplanen«), og som, når de anvendes, sikrer, at EU-dækkende præstationsmål nås på EU-niveau. Vurderingen har vist, at målene for Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene for FABEC, Østrig, Tjekkiet, Kroatien, Ungarn, Slovenien og Slovakiet for FABCE, Cypern, Italien, Grækenland og Malta for Blue Med FAB, Bulgarien og Rumænien for Danube FAB, og Portugal og Spanien for SW FAB ikke stemmer overens med de respektive referenceværdier og derfor ikke stemmer overens med det pågældende EU-dækkende præstationsmål.

(6) Med hensyn til det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet er der i henhold til principperne i punkt 5 sammenholdt med punkt 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 foretaget en vurdering af de af medlemsstaterne fremlagte mål udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger ved at tage højde for tendensen for de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode og den samlede periode (første og anden referenceperiode, 2012-2019), antallet af tjenesteenheder (trafikprognose) samt niveauet for fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger sammenlignet med medlemsstater med lignende operationelle og økonomiske vilkår. Vurderingen har vist, at de mål, der er fremlagt af Østrig og Slovakiet for FABCE, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene for FABEC og Italien for Blue Med FAB, ikke stemmer overens med det relevante EU-dækkende præstationsmål af nedenstående årsager.

(7) Østrig har baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 3,5 % om året. Selv om dette er en smule over målet for nedbringelsen af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året), ligger Østrigs planlagte nedbringelse i den samlede periode (første og anden referenceperiode) under tendensen på EU-niveau (– 1,1 % om året sammenlignet med – 1,7 % om året). Desuden er målene baseret på de planlagte fastlagte overflyvningsomkostninger ved begyndelsen af den anden referenceperiode, som ligger 8 % over de faktiske overflyvningsomkostninger i 2013. Som følge heraf er der, da målene for den anden referenceperiode blev fastlagt, ikke taget tilstrækkelig højde for forbedringen af omkostningseffektiviteten i den første referenceperiode. Derudover er målet for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger væsentligt over (+ 20 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Østrigs, og omtrent 19 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(8) Slovakiet har baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 2,6 % om året. Dette er under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Selv om nedbringelsen af de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ligger en smule over tendensen på EU-niveau (– 2,1 % om året sammenlignet med – 1,7 % om året), er målet for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger væsentligt over (+ 18,6 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår miljø, der ligner Slovakiets.

(9) Belgien og Luxembourg har en fælles afgiftszone. Deres mål er baseret på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningomkostninger i den anden referenceperiode med blot 0,2 % om året i gennemsnit. Dette er væsentligt under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Dertil kommer, at de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (– 0,4 % sammenlignet med – 1,7 %). Derudover er målet for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger over (+ 3,7 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Belgiens og Luxembourgs, og omtrent 27 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(10) Hvad angår Frankrig, har landet baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med kun 0,7 % om året i gennemsnit. Dette er væsentligt under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Dertil kommer, at de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (– 0,2 % sammenlignet med – 1,7 %). Derudover er målene baseret på de planlagte fastlagte overflyvningsomkostninger ved begyndelsen af den anden referenceperiode, som ligger 6,2 % over de faktiske overflyvningsomkostninger i 2013. Som følge heraf er der, da målene for den anden referenceperiode blev fastlagt, ikke taget tilstrækkelig højde for forbedringen af omkostningseffektiviteten i den første referenceperiode. Selv om målet for 2019 er baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger en smule under (– 2,8 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Frankrigs, ligger de omtrent 23 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(11) Tyskland har baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 1,1 % om året. Dette er væsentligt under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Dertil kommer, at de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (+ 0,7 % sammenlignet med – 1,7 %), men nærmere er tiltagende. Målet for 2019 er baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i 2019, som er væsentligt over (+ 26,6 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Tysklands, og ligger omtrent 52 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(12) Hvad angår Nederlandene, har landet baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt kun 0,3 % om året. Dette er væsentligt under målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (–3,3 % om året). Dertil kommer, at de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (– 0,3 % sammenlignet med – 1,7 %). Mens målet for 2019 er baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som er en smule under de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Nederlandenes (– 3,7 %), ligger de omtrent 18 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(13) Italien har baseret sine mål på en planlagt nedbringelse af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 2,8 % om året. Dette stemmer ikke overens med målet om en nedbringelse af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode (– 3,3 % om året). Dertil kommer, at Italiens planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) ikke aftager i tråd med tendensen på EU-plan (– 1,4 % sammenlignet med – 1,7 %). Målet for 2019 er desuden baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som er væsentligt over (+ 16,6 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Italiens, og ligger omtrent 25 % over det EU-dækkende præstationsmål i 2019.

(14) Kommissionen bør følgelig fremsætte henstillinger om de nødvendige foranstaltninger, som de pågældende medlemsstater skal træffe for at sikre, at deres nationale tilsynsmyndigheder fremlægger forslag om reviderede præstationsmål med henblik på at rette de uoverensstemmelser, der er konstateret i nærværende afgørelse. Ifølge forordning (EF) nr. 549/2004 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 er det efterfølgende op til de berørte medlemsstater at vedtage reviderede præstationsmål og underrette Kommissionen herom inden fire måneder efter meddelelsen af denne afgørelse.

(15) For at rette op på uoverensstemmelserne med hensyn til det centrale præstationsområde kapacitet bør det sikres, at de reviderede præstationsmål som minimum stemmer overens med FAB-referenceværdierne for kapacitet som fastsat i netoperationsplanen. Hvis netoperationsplanen omfatter afhjælpende eller afbødende foranstaltninger, der har til formål at sørge for, at de relevante FAB-referenceværdier overholdes, bør revisionen af præstationsmålene for de pågældende medlemsstater tage højde for sådanne foranstaltninger.

(16) For at rette op på uoverensstemmelserne med hensyn til det centrale præstationsområde omkostningseffektivitet, hvad angår Østrig, Slovakiet, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Italien, bør præstationsmålene for omkostningseffektivitet udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger nedjusteres, så de er på niveau med nedbringelsen af de gennemsnitlige fastlagte overflyvningomkostninger på EU-niveau i den anden referenceperiode og i den samlede periode (første og anden referenceperiode).

(17) Når præstationsmålene for omkostningseffektivitet revideres, bør de relevante trafikprognoser, som disse mål bygger på, ligeledes revideres. Hvad angår Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Nederlandene bør de skønnede tjenesteenheder i den anden referenceperiode øges set i lyset af den øgede trafik, der blev observeret i 2014. Italien bør på baggrund af de faktiske trafiktal derimod reducere sine skønnede tjenesteenheder i den anden referenceperiode.

(18) Kommissionen har i henhold til artikel 14, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 hørt de pågældende medlemsstater om henstillingerne i denne afgørelse.

(19) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2015
Anvendelsesdato i EU
24.03.2015
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet