Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.

Tittel

Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av direktivene 87/404/EØF (enkle trykkbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhetskrav til leketøy), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet), 89/392/EØF (maskiner), 89/686/EØF (personlig verneutstyr), 90/384/EØF (ikke-automatiske vekter), 90/385/EØF (aktive implanterbare medisinske innretninger), 90/396/EØF (gass-apparater), 91/263/EØF (teleterminalutstyr), 92/42/EØF (nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel) og 73/23/EØF (elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser)

Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale, norsk utgave)

Rådet har allerede vedtatt en rekke direktiver med henblikk på fjerning av tekniske handelshindringer basert på prinsippene i rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny metode for teknisk harmonisering og standardisering. Hvert av disse direktivene inneholder bestemmelser om påføring av "CE-merking". For å forenkle fellesskapslovgivningen og gjøre den mer sammenhengende, bør disse ulike bestemmelsene erstattes av ensartede bestemmelser. Det er derfor nødvendig at disse bestemmelsene harmoniseres, særlig for produkter som kommer inn under virkeområdet til flere av disse direktivene.

Kommisjonen har i sin melding av 15. juni 1989 om en helhetsmetode for sertifisering og prøvinh foreslått å innføre en felles ordning for en "CE-samsvarsmerking" i én enkelt grafisk utforming. I rådsresolusjon av 21. desember 1989 om en helhetsmetode for samsvarsvurdering har Rådet godtatt at det som hovedprinsipp skal anvendes en slik sammenhengende metode for bruk av "CE-merking".

De to grunnleggende elementene som må anvendes i den nye metoden er derfor de grunnleggende krav og rutinene for samsvarsvurdering.

Denne harmoniseringen av bestemmelsene om påføring og anvendelse av "CE-merking" krever at det foretas detaljerte endringer i de direktiver som allerede er vedtatt for å ta hensyn til den nye ordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.07.1993
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1994
Anvendelsesdato i EU
01.01.1995

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1995

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31993L0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro