Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/30 av 29. oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av grunnleggende kravene til radioutstyr omtalt i artikkel 3 nr. 3 bokstav d), e) og f) i nevnte direktiv

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/30 of 29 October 2021 supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3), points (d), (e) and (f), of that Directive

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.1.2022

EU har vedtatt å styrke personvernlovgivningen knyttet til ting på nett med hensvisning til blant annet Forbrukerrådets undersøkelse i 2016 av manglende forbrukerbeskyttelse knyttet til internettilkoblede leker. Forbrukerrådet fulgte opp saken med et seminar i Europaparlamentet i 2017. - Lovverket er ikke rustet for møtet med internettilkoblede produkter og de utfordringene dette skaper. Vi er alle tjent med at norske og EU-politikere samarbeider, slik at vi raskt kan få på plass regler som skaper trygghet for alle forbrukere, uttalte daværende forbrukerdirektør Randi Flesland i møtet med EU-politikerne.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.8.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har foreslått en delegert kommisjonsforordning etter artikkel 3(3) (d), (e) og (f) i Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU, om krav til datasikkerhet, personvern, beskyttelse mot svindel og beskyttelse av nettet for internett-tilkoblet radioutstyr. Eksempler på dette er smartklokker, leketøy, smarthussystemer og husholdningsprodukter. Tilgjengliggjøring av internettoppkoblede produkter øker i omfang i et raskt tempo og brukes blant annet av sårbare brukergrupper som barn. Det er avdekket eksempler på at smartklokker og leketøy som kobles til internett er enkle å hacke seg inn i og ta kontroll over for utenforstående. Når andre enn brukeren får tilgang til utstyr eller nett kan dette misbrukes. Det har også vært flere tilfeller der produkter som er koblet til internett er blitt hacket og brukt i dataangrep for å ramme servere, bedrifter eller organisasjoner. Deler av internett har også blitt rammet av slike hendelser. Kommisjonen foreslår derfor regulering om at internett-tilkoblet radioutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet i EU/EØS skal ha innebygget sikkerhet for å avverge svindel, misbruk av personopplysninger og at nettet skal beskyttes mot data-angrep. Det foreslås at kravene skal gjelde internett-tilkoblet radioutstyr, radioutstyr som er beregnet for barnepass, som baby-call, og utstyr som er dekket av leketøysdirektivet. I tillegg dekkes radioutstyr som er beregnet for å festes til eller henges fra kroppen. EU-kommisjonen har tidligere utredet problemstillingen og konkludert med at det er behov for regulering på dette området.

Merknader
Hovedrettsakten, direktiv 2014/53/EU er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/53/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr. Eventuell tilleggsregulering under direktivet artikkel 3(3) (d), (e) og (f) vil gjennomføres ved endringer i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av en eventuell rettsakt anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter utover den nevnte forskriftsendringen. Rettsakten innebærer plikter for produsenter og andre markedsaktører som gjør radioutstyr tilgjengelig på markedet i EU/EØS. Nye krav vil innbære at radioutstyr som dekkes av rettsakten må være konstruert slik at de ivaretar kravene til datasikkerhet, personvern, beskyttelse mot svindel og beskyttelse av nettet når de omsettes på markedet i EU/EØS. Dette vil innebære økte kostnader for produsenter.

Sakkyndige instansers merknader
En eventuell rettsakt vil mest sannsynlig følge hurtigprosedyren og dermed ikke bli behandlet i Spesialutvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil vurdere EØS-relevans og om en eventuell rettsakt er akseptabel.

Status
Reguleringsinitiativet er behandlet i Radio Equipment Expert Group (RED EG) hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar. Forslag til rettsakt ble lagt frem av Kommisjonen med høringsfrist 27. august.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2021
Anvendelsesdato i EU
01.08.2024
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet