Prospektforordningen 2003 for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, innlemming av opplysninger ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering

Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such prospectuses and dissemination of advertisements.

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra St. prp. nr 4 (2006-2007))

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 64/2005 av 29. april 2005 ble vedlegg IX til EØS-avtalen endret ved innlemmelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 om opplysninger i prospekter (prospektforordningen).

Prospektforordningen har til hensikt å utfylle direktiv 2003/71/EF om prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning, og om endring av direktiv 2001/34/EF. Prospektforordningen har blant annet nærmere regler om minstekrav til opplysninger som skal inngå i prospekt, utforming av prospekt, krav til årlig oppdatering av informasjon og offentliggjøring av prospekt.

Gjennomføring av prospektforordningen i norsk rett nødvendiggjorde enkelte endringer i verdipapirhandelloven og børsloven. Beslutningen i EØS-komiteen ble derfor fattet med forbehold om Stortingets samtykke til godkjennelse i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd. De nødvendige lovendringer ble vedtatt i lov 10. juni 2005 nr. 42, jf. Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) om endring i veripapirhandelloven m.v.

Uoffisiell norsk oversettelse av prospektforordningen og EØS-komiteens beslutning følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Nærmere om forordningens innhold
Europakommisjonen vedtok etter komitologiprosedyrer 29. april 2004 forordning nr. 809/2004 om gjennomføring av direktiv 2003/71 hva gjelder opplysninger i prospekt, prospektformat, inkorporering ved henvisning, offentliggjøring av prospekter samt annonsering (prospektforordningen).

I prospektforordningen kapittel I er det gitt nærmere bestemmelser om anvendelsesområdet for forordningen og definisjoner brukt i forordningen utover de som fremgår av prospektdirektivet.

Kapittel II inneholder bestemmelser om minstekrav til opplysninger som skal inngå i prospekt. Det er bl.a. ulike informasjonskrav for utsteder/tilbyder avhengig av typer verdipapir som tilbys (f.eks. aksjer eller obligasjoner) og hvem som er utsteder/tilbyder (f.eks. særskilt regulering for kredittinstitusjoner).

Kapittel III inneholder bestemmelser om utforming av prospekt, grunnprospekt og tillegg til prospekt. Kapittel IV inneholder utfyllende bestemmelser om hvordan utsteder av prospekt med noterte verdipapirer årlig skal oppdatere informasjon, og hvilke opplysninger som skal anses som en del av et prospekt ved at det i prospektet henvises til andre dokumenter. Kapittel V inneholder utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av prospekt og annonsering av tilbud/opptak til notering. Kapittel VI angir bl.a. overgangsbestemmelser.

I EU trådte forordningen i kraft 1. juli 2005, dvs. samtidig med prospektdirektivet. I EØS/EFTA-statene vil ikrafttredelsen av forordningen avhenge av tidspunktet for meddelelse mht. forfatningsrettslige krav etter EØS-avtalen artikkel 103.

Nærmere om forholdet til norsk rett
Gjennomføring i norsk rett av EØS-reglene som svarer til prospektforordningen må skje i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalen artikkel 7 første ledd bokstav a. Gjennomføring kan enten utføres slik at reglene gjengis i sin helhet i norsk lov eller forskrift (transformasjon), eller ved at det henvises til forordningen i lov eller forskrift (inkorporasjon). Finansdepartementet foreslo i Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) om endring i verdipapirhandelloven m.v., gjennomføring ved inkorporasjon, for å sikre en mest mulig konkret gjennomføring av forordningen i en EØS-tilpasset form. Det ble derfor foreslått å vedta en forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven slik at EØS-reglene som svarer til forordningen kunne gjennomføres ved henvisning.

Stortinget vedtok den nødvendig lovendring (innføring av forskriftshjemler) ved lovvedtak 10. juni 2005 nr. 42. Prospektforordningen ble senere ved forskrift 9. desember 2005 om opplysninger i prospekter gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av prospektforordningen, sammen med gjennomføringen av prospektdirektivet, medfører noe økte kontrolloppgaver for styresmaktene. De mest aktuelle organene i denne sammenheng er Kredittilsynet og Oslo Børs. Økte bevilgninger til Kredittilsynet i budsjettene for 2004, 2005 og 2006 har delvis vært begrunnet med at Kredittilsynet får nye oppgaver i forbindelse med prospektkontrollen.

Gjennomføringen av forordningen vil også kunne medføre noe økte kostnader for foretakene som følge av endringer i kravene til prospektenes innhold og format. Dette må likevel sees i sammenheng med formålet med direktivet og forordningen om å redusere de totale kostnadene for foretakene.

Konklusjon og tilrådning
Prospektforordningen, sammen med prospektdirektivet, harmoniserer regelverket i EØS-området hva gjelder informasjon som skal gis til potensielle investorer i de tilfeller som omfattes av prospektdirektivet. Det må antas at dette vil bidra til å øke tilliten til verdipapirmarkedene i EØS-området. Dette er viktig for å skape et reelt indre marked for finansielle tjenester, noe som igjen vil redusere kapitalkostnadene i næringslivet.

Finansdepartementet tilrår at kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 om opplysninger i prospekter innlemmes i EØS-avtalen. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.04.2004
Anvendelsesdato i EU
01.07.2005
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 22, 24.4.2008, p. 286-314
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2005
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
20.10.2006
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.12.2005
Anvendes fra i Norge
01.01.2006

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0809
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro