Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av 7. november 2019 om framgangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter på grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1873 of 7 November 2019 on the procedures at border control posts for a coordinated performance by competent authorities of intensified official controls on products of animal origin, germinal products, animal by-products and composite products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.4.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2019)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation, kalt kontrollforordningen).

Rettsakten her gir utfyllende regler for gjennomføring av forsterket kontroll på forsendelser av animale næringsmidler, OCR art. 47(1) b, der man har oppdaget mangler ved forsendelsen.

Utgangspunktet er gitt i art. 3, der en medlemsstat (MS) ved mistanke om en feil ved en forsendelse skal vurdere å gjennomføre en forsterket kontroll av forsendelsen, jf. OCR art. 65(5) og skal melde dette til Kommisjonen (KOM) og de andre medlemsstatene (MS). Ved denne meldingen skal KOM vurdere situasjonen og om alle MS skal følge opp forholdet med en gjennomgående forsterket kontroll.

Art. 4 sier mer om gjennomføring av kontrollen hvis KOM mener at det skal gjennomføres en forsterket kontroll. MS skal da gjennomføre identifikasjon- og fysisk kontroll av forsendelser med samme type produkt, for samme feil, fra samme produsent/virksomhet, jf. OCR art. 49.

Videre kontroll av forsendelsene er nærmere angitt i art. 5. Hvis man får funn i tre forsendelser mens den forsterkede kontrollen pågår skal KOM ta videre grep. Her skal KOM gjennomføre nærmere undersøkelser i staten utenfor EU/EØS som forsendelsen kommer fra, og fortsette å overvåke resultatene fra de kontrollene som MS gjennomfører, som igjen kan medføre videre tiltak, eksempelvis et eget beskyttelsestiltak.

Denne forsterkede kontrollen skal avsluttes når den opprinnelige meldingen som startet kontrollen blir trukket tilbake, eller der ti kontroller på rad av forsendelser stadfester at produktene er trygge og imøtekommer regelverkets krav for import. Videre kreves det at disse ti forsendelsene dekker i det minste ti ganger vekten til den opprinnelige forsendelsen som satte i gang den forsterkede kontrollen, eller minst 300 tonn.

Der KOM selv har satt i gang opplegget med forsterket kontroll kreves det minst 30 godkjente kontroller på rad og at berørt stat utenfor EU/EØS har satt i gang tiltak for å få bukt på problemet med produktet. Avslutningsreglene er gitt i art. 6.

Etter art. 7 skal kostnadene ved denne kontrollen dekkes av importøren. Rettsakten gir også mulighet for MS å droppe å gjøre den forsterkede kontrollen hvis forsendelsen uansett skal avvises, jf. OCR art. 66(1), på annet grunnlag enn det som ligger til grunn for den forsterkede kontrollen.

Rettsakten vil tre i kraft 14. desember 2019, samtidig med den nye kontrollforordningen (2017/625).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil tas inn i en samleforskrift som tar for seg reglene om særlige importregler. Dette vil dekke gjeninnførsel og forsterket kontroll. I tillegg må interne instrukser og veiledere oppdateres i forhold til dette regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes å kunne gi næringen økte kostander i forbindelse med grensekontroll av forsendelsene i tilfeller hvor det mistenkes avvik knyttet til produktene som importeres. Kostnadene vil være knyttet til gjennomføringen av kontrollen og prøvene som tas, jf. art. 7.

For Mattilsynet vil denne kontrollen medføre et økt tidsbruk i forbindelse med kontrollen. Årsaken til dette er begrunnet i at reglene for forsterket kontroll er blitt mer omfattende og noe strengere enn dagens regler. Kostnadene i forbindelse med kontrollen vil dekkes av gebyret som operatøren må betale.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir regler for bruken av forsterket kontroll av forsendelser med animalske produkter som kommer fra en stat utenfor EU/EØS, som man mistenker at det er en eller annen feil ved. Den nye rettsakten fornyer og moderniserer dagens ordningen for å gjøre den mer fleksibel og oppdatert i forhold tankene rundt OCR.

KOM har kommet med noen nye elementer i forhold til hvordan den forsterkede kontrollen skal avsluttes, men endringene virker fornuftige og viser at man vil ta eventuelle funn i forsendelser med alvor og at man vil følge opp dette med ansvarlig stat utenfor EU/EØS.
Det er videre strammet inn på muligheten til å unnta forsendelser fra denne kontrollen, der dette nå kun vil gjelde for forsendelser som uansett skal avvise for import til EU/EØS. Dette vil igjen sikre at man får kontrollert alle forsendelsene, selv om dette vil kunne medføre et merarbeid for noen MS.

Det forutsettes at det andre regelverket som rettsakten viser til er på plass og tas inn i EØS-avtalen samtidig som denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 7. november 2019, og kunngjort i Official Journal 8. november 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
14.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2017/625) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.03.2020
Anvendes fra i Norge
07.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1873
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro