Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2016

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1960 av 29. oktober 2015 om etablering av den årlige prioritetsliste med hensyn på utformning av nettregler og retningslinjer for 2016

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1960 of 29 October 2015 on the establishment of the annual priority lists for 2016 for the development of network codes and guidelines

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Udviklingen og gennemførelsen af netregler og retningslinjer er en vigtig foranstaltning, hvis det skal lykkes at integrere det indre marked for energi fuldt ud. Den tredje energipakke (3) har skabt en institutionel ramme for udviklingen af netregler med henblik på at harmonisere de tekniske, operationelle og markedsmæssige regler for el- og gasnettene, hvor det er nødvendigt. Med dette mål for øje arbejder Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (»ACER«), det europæiske net af transmissionssystemoperatører (»ENTSO«) og Europa-Kommissionen tæt sammen med alle relevante interessenter.

(2) De områder, hvor der kan udvikles netregler, er anført i artikel 8, stk. 6, i el- og gasforordningerne. Til trods for muligheden for at udvikle netregler kan Kommissionen også beslutte at udarbejde retningslinjer på de områder, der er fastlagt i artikel 18, stk. 1, 2 og 3, i elforordningen og i artikel 23, stk. 1, i gasforordningen. Kommissionen bør i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i el- og gasforordningerne først fastlægge en årlig prioritetsliste over de områder, som skal medtages i udviklingen af netregler.

(3) Harmoniserede gasregler om håndtering af kapacitetsbegrænsninger, kapacitetstildeling og balancering samt interoperabilitet og dataudveksling er allerede blevet vedtaget og offentliggjort de seneste tre år. Harmoniserede elregler om kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger er allerede blevet vedtaget og offentliggjort i juli 2015.

(4) I den offentlige høring (4) støttede hovedparten af interessenterne prioriteringen af det allerede påbegyndte arbejde, og de påpegede vigtigheden af en ordentlig og velkoordineret gennemførelse af de vedtagne netregler og retningslinjer, således at interessenterne involveres på en struktureret måde.

(5) For at kunne tage hensyn til interessenternes svar og de forskellige foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre fuld integration af det indre marked for energi, samt det forhold, at gennemførelsen af netregler og retningslinjer kræver betydelige ressourcer fra alle relevante parter, herunder Europa-Kommissionen, ACER, ENTSO og interessenterne, blev ingen nye områder føjet til de årlige prioritetslister. Med henblik på at kunne integrere den kommende CEN-standard for gas med høj brændværdi (H-gas) i netreglerne om interoperabilitet og dataudveksling er en ændring på dette område blevet tilføjet den årlige prioritetsliste for gas for 2016. Harmoniserede regler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg er igen opført på den årlige prioritetsliste for elektricitet for 2016, da den endelige vedtagelse af disse netregler finder sted i begyndelsen af 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.10.2015
Anvendelsesdato i EU
19.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet