Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/39/EF av 10. juni 2002 om endring av direktiv 97/67/EF med hensyn til ytterligere åpning for konkurranse på markedet for posttjenester i Fellesskapet

Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 amending Directive 97/67/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - desember 2002)

Direktiv 97/67/EF ble innlemmet I EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 91/98. Direktiv 2002/39/EF fastsetter en plan for videre liberalisering av postmarkedet, uten at det fastsettes noen dato for når markedet skal åpnes fullt ut for konkurranse. Fra 1. januar 2003 begrenses tillatt enerettsområde til brevpostsendinger med vekt inntil 100 gram og med pris inntil tre ganger grunntaksten for et prioritert brev innen første vektklasse. Fra 1. januar 2006 reduseres enerettsområdet ytterligere til sendinger med vekt inntil 50 gram og med pris inntil to og en halv ganger grunntaksten. Fra 1. januar 2003 skal som utgangspunkt all utgående grensekryssende post være liberalisert, men medlemsstatene kan gjøre unntak hvis det er nødvendig for å sikre den universelle tjenesten.

Kommisjonen skal videre gjennomføre en studie angående effekten av liberalisering for den universelle tjenesten. Hvis studien viser at full liberalisering er mulig i 2009 uten at det går på bekostning av den universelle tjenesten skal Kommisjonen innen 31. desember 2006 fremme forslag overfor Europaparlamentet og Rådet om at full liberalisering skal skje i 2009. Hvis full liberalisering ikke er mulig, skal Kommisjonen på bakgrunn av konklusjonen i studien fremme alternative forslag til full liberalisering.

Direktivet endrer ikke de krav til det tilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet som medlemslandene har en plikt til å sikre er tilgjengelig i alle deler av landet (det universelle tjenestetilbudet).

Direktivet inneholder også andre bestemmelser. Blant annet er det fastsatt utdypende regler om prisfastsettelsen for operatører med leveringspliktige tjenester og adgang til kryssubsidiering. Det er videre presisert at medlemsstatene kan fastsette klageordninger utenfor området for de leveringspliktige tjenester og innenfor området av de leveringspliktige tjenester der tjenestene blir tilbudt av operatører uten samfunnspålagte leveringsforpliktelser.

Merknaderk
Det vil være behov for endringer i bestemmelsene om Postens enerett i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postendinger (postloven) § 6 og forskrift av 1. juli 1997 om formidling av landsdekkende postsendinger § 3. For øvrig antas norsk rett å være i samsvar med de krav som er fastsatt i direktivet.

En reduksjon av eneretten antas å ha betydning for konkurransesituasjonen på postmarkedet ved at en større del av dette markedet åpnes opp for konkurranse. Hvor store konsekvensene vil bli, vil bero blant annet på hvor attraktivt området oppfattes av andre aktører, og hvordan Posten forsvarer markedsposisjonen mot konkurrentene. En reduksjon av Postens enerett vil neppe få rene administrative konsekvenser. Derimot vil en reduksjon kunne få økonomiske og budsjettmessige konsekvenser. Merkostnadene ved den delen av det samfunnspålagte servicenivået (de leveringspliktige tjenestene) som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt dekkes dels ved et eventuelt overskudd fra enerettsområdet, dels ved statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester over statsbudsjettet.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har vært behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner der Samferdselsdepartementet, Kirke- og kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Post- og teletilsynet deltar. Spesialutvalget fant direktivet relevant og akseptabelt.

Et forslag til endringer i regelverket som implementerer direktivet har vært på bred høring. Det store flertall av de høringsinstanser som har avgitt høringsuttalelse er positive til en videre liberalisering av postmarkedet. Noen av høringsinstansene har gitt uttrykk for at liberaliseringen bør forseres i forhold til den plan som følger av direktivet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2000
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.06.2002
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2002
Anvendelsesdato i EU
01.01.2003
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 10.6.2004, p. 207-211
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.12.2002
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS LI

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
21.02.2003
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2003
Anvendes fra i Norge
01.07.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0039
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro