Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1475 av 27. august 2015 om endring av forordning (EU) nr. 284/2013 når det gjelder overgangsordninger for prosedyrer angående plantevernmidler

Commission Regulation (EU) 2015/1475 of 27 August 2015 amending Regulation (EU) No 284/2013 as regards the transitional measures applying to procedures concerning plant protection products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten angir hvilke forordning om datakrav som skal gjelde for preparater med innhold av aktive stoffer som har fått forlenget godkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 1141/2010. Saksbehandling for plantevernmiddel er beskrevet i forordning 1107/2009. I henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal en dokumentasjonspakke (datakrav) sendes inn sammen med søknader om godkjenning av aktive stoffer og preparater.

Forordning (EF) nr. 283/2013 som nå er gjeldende for datakrav til aktive stoff erstatter en relativt ny forordning om datakrav (forordning nr. 544/2011). Forordningen om datakrav for preparat forordning (EF) nr. 545/2011 ble også erstattet av en ny forordning (forordning (EF) nr. 284/2013). Det var forventet at alle søknader om godkjenning av preparat som inneholder aktive stoffer, som har blitt forlenget i henhold til forordning (EU) nr. 1141/2010 skulle bli sendt inn før som 31. desember 2015 slik at forordning (EF) nr. 545/2011 ble gjeldende. Imidlertid viser det seg at noen søknader vil bli sendt inn senere og det er behov for en endring slik at forordning (EF) nr. 545/2011 og ikke forordning (EF) nr. 284/2013 gjelder for disse.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift om plantevernmidler, som trådte i kraft 1. juni 2015, ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten har svært begrensende økonomiske og administrative konsekvenser for myndighetene. For firmaene som er berørt betyr det sparte kostander fordi de kun skal forholde seg til de datakrav som opprinnelig var kravet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt. Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 28.08.2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.08.2015
Anvendelsesdato i EU
17.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2015
Anvendes fra i Norge
04.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1475
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro