Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/155 av 31. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/155 of 31 January 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 allocating to Member States, for the purposes of the renewal procedure, the evaluation of active substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.8.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 686/2012 tildeler det enkelte medlemsland oppgaven med å være rapportør eller medrapportør for de enkelte aktive stoffer ved arbeidet med regodkjenning av stoffene. Den foreliggende endringsforordningen til 686/2012 fordeler denne oppgaven for en rekke aktive stoffer, hvor godkjenningen utløper mellom 2022 og 2024, til de forskjellige medlemsland.

Norge skal i henhold til forordningen være rapportørland for de aktive stoffene isopyrazam og spirotetramat, og være medrapportør for azoxystrobin og metobromuron.

Merknader
Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet påtar seg, som del av sine ordinære oppgaver med plantevernmidler, også ansvar for å utføre arbeid som er knyttet til regodkjenning av aktive stoffer, jf. det som er fasatt i denne forordningen. Omganget av arbeidet, dvs. hvilke og hvor mange stoffer Norge er ansvarlig for, blir satt opp i samsvar med de ressurser Mattilsynet har til disposisjon. Kostnader ved arbeidet er derfor allerede innarbeidet i Mattilsynets ordinære budsjett. Gjennomføring av forordningen anses utover dette ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.01.2018
Anvendelsesdato i EU
04.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.08.2018
Anvendes fra i Norge
06.08.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0155
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro