Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2030 av 13. november 2015 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Commission Regulation (EU) 2015/2030 of 13 November 2015 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.2.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. På det 27. møtet i Executive Body i Langtransportkonvensjonen i 2009 ble kortkjedete klorparafiner (SCCP) utpekt som persistent organisk miljøgift. SCCP ble tilføyd protokollen med sikte på utfasing, men med to unntak; til bruk som flammehemmende middel i transportbånd i gruveindustrien eller i fugemasse til demninger og diker. Unntakene skulle imidlertid vurderes så snart egnede alternativer var tilgjengelige. Det foreligger egnede alternativer til anvendelse av SCCP i bruk som flammehemmende middel i transportbånd i mineindustrien eller i fugemasse til demninger og diker, og aktuelle bransjer har selv utfaset aktuell bruk i Norge og i EU. Unntak for disse bruksområdene vil derfor nå utgå ved forordning (EU) 2015/2030. Denne forordningen innfører også en konsentrasjonsgrense på 0,15 vektprosent av SCCP i produkter fordi alternativene MCCP (mellomkjedete klorparafiner) og LCCP (langkjedete klorparafiner) inneholder små mengder SCCP som «forurensning».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 850/2004 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 er gjennomført i produktforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) 2015/2030 er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Det var ikke særskilte kommentarer til utkastet knyttet til høring.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakten ble publisert i EU-registeret 13. juli 2015. Rettsakten ble vedtatt 13. november 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2015
Anvendelsesdato i EU
04.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 201-203
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.02.2016
Anvendes fra i Norge
06.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro