Ozonforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/605 av 29. mars 2017 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget

Commission Regulation (EU) 2017/605 of 29 March 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om ozonreduserende stoffer er hjemlet i i EU-traktaten artikkel 175, samt artikkel 133 om handel, og ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012. I forordningens vedlegg VI er det fastsatt utløpsdatoer for når halon ikke lenger er tillatt brukt i brannslukkeanlegg i "nytt utstyr", herunder luftfartøy. I hht vedleggets punkt 2. b), avhenger definisjonen "nytt utstyr" av datoen for innsending av søknad til myndighetene om typesertifisering av luftfartøyet. Endringen av forordningen går kun ut på å spesifisere at dette gjelder søknad om typesertifisering for nye typesertifiseringer, og ikke endringer av gjeldende typesertifiseringer for luftfartøy. En slik presisering vil være i samsvar med definisjonen som brukes om halonstandarder i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Produktforskriftens kapittel 6, som gjennomfører forordning (EF) nr 1005/2009 om ozonreduserende stoffer i norsk rett, må endres for å reflektere denne spesifikasjonen på søknader om ny typesertifisering. Dette gjøres ved at det i innledningen hvor det referers til forordningene som gjennomføres legges til "som endret ved ......".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kommisjonsforordningen i EØS-avtalen med påfølgende endring i produktforskriften får ingen økonomiske eller adminstrative konsekvenser, utover arbeidet med forskriftsendringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 29. mars 2017.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. oktober 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.03.2017
Anvendelsesdato i EU
19.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 702-702
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.10.2017
Anvendes fra i Norge
19.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0605
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro