Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1864 av 22. oktober 2021 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizon og propineb i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1864 of 22 October 2021 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone and propineb in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder endring av maksimale grenseverdier (MRL) på bakgrunn av at EFSA har revurdert eksistrende MRLer for de aktive stoffene amisulbrom, flunendamid, meptyldinocap, metaflumizone og propineb. Amisulbrom, flunendamid, meptyldinocap og metaflumizone er godkjent som aktive stoffer i EU. Propineb mistet godkjenningen som aktivt stoff i EU i 2018. Ingen av disse stoffene er godkjent brukt i Norge. Det er fastsatt internasjonale Codex Alimentarius MRLer for flubendamid, meptyldinocap og metaflumione.

Endringene i grenseverdier er notifisert til WTO/SPS og internasjonale Codex Alimentarius MRLer for stoffene er vurdert. Disse er tatt inn i EU-regelverket der de ikke medfører noen helserisiko for europeiske forbrukere. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Section Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

For amisulbrom anbefalte EFSA å beholde eksisterende MRLer fordi det ikke er noen risiko for forbrukerne.

For flubendiamid har EFSA vurdert at det er en risiko for forbrukerne knyttet til eksisterende MRLer for hodekål og salat. Disse MRLene fastsettes derfor lavere ved analytisk bestemmelsesgrense (LOQ). For andre produkter beholdes MRLer eller endres i tråd med EFSAs anbefalinger.

For meptyldinocap har EFSA anbefalt å fastsette lavere MRLer for agurk og squash, mens det for andre produkter er anbefalt å fastsette høyere eller beholde eksisterende MRLer. EFSA har vurdert at det mangler noe dokumentasjon for noen MRLer og disse fastsettes som midlertidige MRLer fordi det ikke er vurdert å være noen helserisiko knyttet til disse MRLene.

For metaflumizone vurderte EFSA at det er helserisiko for forbruker knyttet til MRLer for brokkoli og eskarol/bredbladete endiver. Disse MRLene fastsettes lavere ved analytisk bestemmelsesgrense (LOQ). For andre produkter beholdes MRLer eller endres i tråd med EFSAs anbefalinger.

Propineb er ikke lenger godkjent i EU som aktivt stoff og alle nasjonale godkjenninger i EU/EØS er trukket. MRLer for stoffet fastsettes ved analytisk bestemmelsesgrense (LOQ).

Restdefinisjonen for propineb endres i forbindelse med revurdering av grenseverdiene for stoffet propineb: «Propineb og dets reaksjonsprodukter som er stykket opp til propan-1,2-diamin (PDA), uttrykt som PDA».

Artikkel 2 gir overgangsordninger for produkter som er produsert i EU eller importert til EU før 14. mai 2022 (datoen da nye MRLer trer i kraft i EU) for MRLer som ikke vil medføre helsefare for forbrukerne. Overgangsordningen for produkter gjelder for amisulbrom (alle produkter), flubendiamide (alle produkter, unntatt hodekål og salat), meptyldinocap (alle produkter), metaflumizone (alle produkter unntatt brokkoli og eskarol (bredbladede endiver) og propineb (alle produkter) der nåværende MRL vil gjelde for produkter som er produsert eller importert til EU/EØS før 14. mai 2022.

Endringer i MRLer som vedtas ved denne forordningen, gjelder i EU fra 14. mai 2022.

I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme dato som i EU (14. mai 2022) eller når forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der relevante departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivået hvor det påvises en langtidsvirkning eller det minste nivået hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Det er gitt overgangsordninger for produkter som enten er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 14. mai 2022 som er datoen nye MRLer vil gjelde fra i EU. En forutsetning for å gi overgangsordninger er at det ikke skal være noen helsefare for forbrukerne knyttet til eksiterende MRLer som endres. Derfor er MRLer som er vurdert å kunne medføre en helsefare for forbrukerne, ikke omfattet av overgangsordningene.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper. Disse er etter dagens kunnskap vurdert til ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger
Endringer i MRL som vedtas ved denne forordningen, gjelder i EU fra 14. mai 2022.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2021
Anvendelsesdato i EU
14.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1864
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro