Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 6-benzyladenin og aminopyralid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1841 av 20. oktober 2021 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av 6-benzyladenin og aminopyralid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1841 of 20 October 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 6-benzyladenine and aminopyralid in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af aminopyralid. Der er ikke fastsat MRL'er for 6-benzyladenin i forordning (EF) nr. 396/2005, og da dette aktivstof ikke er optaget i bilag IV til nævnte forordning, anvendes standardværdien på 0,01 mg/kg som fastsat i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for 6-benzyladenin . Den anbefalede at fastsætte MRL'erne til bestemmelsesgrænseværdien ("LOD"). Disse MRL'er bør opføres i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for aminopyralid . Autoriteten foreslog, at definitionen på restkoncentration ændres for vegetabilske produkter. Den anbefalede at sænke MRL'erne for fjerkræfedt. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. MRL'erne for de nævnte produkter bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet.

(4) De gældende Codex-maksimalgrænseværdier ("CXL'er") blev taget i betragtning i forbindelse med autoritetens begrundede udtalelser. CXL'er, der er sikre for forbrugerne i Unionen, blev taget i betragtning i forbindelse med fastsættelsen af MRL'er.

(5) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller CXL'er, bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. For en række af de i nærværende forordning omfattede stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke LOD'er for visse varer.

(7) På baggrund af EFSA's begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(11) Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2021
Anvendelsesdato i EU
10.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet