Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 752/2014 av 24. juni 2014 vedrørende erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Commission Regulation (EU) No 752/2014 of 24 June 2014 replacing Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.03.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.09.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 som er listen over produkter som det skal fastsettes grenseverdier for. Endringene er gjort fordi nye typer frukter, grønnsaker og kornsorter har blitt tilgjengelig i medlemsstatene. Vedlegget er viktig fordi det angir hvilke produkter som er omfattet av forordningen. Fastsettelse av grenseverdiene knyttes til denne klassifiseringen (navn og kode).

Forordning (EU) nr. 752/2014 vil erstatte forordning (EU) nr. 212/2013 som er gjeldende versjon av vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 i Norge og EU. Vedlegg I deles i to deler del A og del B der del A gir oversikt over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse referert til i artikkel 2 (1) som MRLer gjelder for, mens del B angir andre produkter som MRLer for produkter oppført i del A også gjelder for.

I forhold til mulig fremtidig fastsettelse av MRLer for prosesserte næringsmidler, jf. artikkel 20 av forordning (EF) nr. 396/2005, oppføres det i del A en ny produktgruppe 1300000 prosesserte næringsmidler.

Som en konsekvens av ny struktur på vedlegg I til forordning (EU) nr 396/2005, er fotnoter til vedlegget tilpasset og hvor mulig fjernet.

Handelspartnere er konsultert gjennom WTO (World Trade Organisation) og innspill har blitt vurdert.

Endringene skal gjelde fra 1. januar 2015 i EU og fra samme dato i Norge forutsatt at denne forordningen er tatt inn i norsk regelverk før denne datoen.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene vil føre til at matvaretreet i FIN-databasen må oppdateres. Mattilsynet anser imidlertid at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Del B gir en god oversikt over ulike kulturer en grenseverdi også skal gjelde for. Dette bidrar til å gjøre det enklere å vurdere hvilken grenseverdi som skal gjelde ved kontroll av restmengder av plantevernmidler i nye typer kulturer.

Det er en stor fordel om denne forordningen implementeres før 1. januar 2015 slik at endringene kan gjelde i Norge fra 1. januar 2015 (som i EU). Dette er viktig med tanke på rapportering og deling av data fra fellesovervåkings og kontrollprogrammer med EU (EFSA).

Et av målene med ny versjon av vedlegg I er at det skal gis utfyllende informasjon om produktene med hensyn til synonymer for produktene og vitenskapelige navn produktene tilhører.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.06.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 53-123
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.2015
Anvendes fra i Norge
03.03.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0752
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro