Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/856 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroksimat, fludioksonil, fluxapyroksad, imazalil, isofetamid, kresoksimmetyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproksyfen og spinetoram i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/856 of 9 June 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyantraniliprole, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximate, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen and spinetoram in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Codex Alimentarius-Kommissionen vedtog den 12. juli 2019 nye Codex-maksimalgrænseværdier ("CXL'er") for abamectin, bentazon, benzovindiflupyr, chlorfenapyr, cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, diquat, ethiprole, fenpicoxamid, fenpyroximat, fludioxonil, fluopyram, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, norflurazon, oxamyl, oxathiapiprolin, profenofos, propamocarb, propiconazol, pydiflumetofen, pyraclostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen, spinetoram og tioxazafen .

(2) I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier ("MRL'er") for de nævnte stoffer, undtagen for ethiprol, norflurazon, pydiflumetofen og tioxazafen, for hvilke der ikke er fastsat nogen MRL'er, og som heller ikke er opført i bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg finder anvendelse, jf. forodningens artikel 18, stk. 1, litra b).

(3) I henhold til artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med artikel 13, litra e), i samme forordning fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) Unionen har forelagt Codexkomitéen for Pesticidrester et forbehold vedrørende de foreslåede CXL'er for følgende pesticid-/produktkombinationer: abamectin (stængelfrugter, druer, grønne løg, urter), bentazon (alle produkter), chlorfenapyr (alle produkter), cyazofamid (grønne løg), diquat (alle produkter), ethiprol (alle produkter), fludioxonil (selleri, grønne løg, blade af planter af korsblomstfamilien, ananas, granatæble), fluopyram (afskallet ris), imazalil (citroner, limefrugter, appelsiner, bananer, kartofler, spiselige slagtebiprodukter af pattedyr), norflurazon (alle produkter), oxathiapiprolin (alle produkter), propamocarb (animalske produkter), propiconazol (alle produkter), pydiflumetofen (alle produkter), pyraclostrobin (salat, kernefrugter, animalske produkter, te) og tioxazafen (alle produkter).

(5) CXL'erne for abamectin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpicoxamid, fenpyroximat, fludioxonil, fluopyram, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, oxamyl, profenofos, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen og spinetoram, som ikke er opført i betragtning 4, bør derfør opføres som MRL'er i forordning (EF) nr. 396/2005, undtagen hvis de vedrører produkter, der ikke er omhandlet i bilag I til nævnte forordning, eller hvis de er fastsat til et lavere niveau end de gældende MRL'er. Der foretages således ingen ændring af MRL'erne for abamectin, benzovindiflupyr, fenpicoxamid, fluopyram, oxamyl og profenofos. Disse CXL'er er sikre for forbrugerne i Unionen .

(6) På baggrund af autoritetens videnskabelige rapport og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de aktuelle ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2020
Anvendelsesdato i EU
08.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet