Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for opiumkaloider i utvalgte næringsmidler

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of opium alkaloids in certain foodstuffs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Denne endringsforordningen foreslår grenseverdier for opiumalkaloider i valmuefrø og bakeriprodukter som inneholder valmuefrø.

Valmuefrø er hentet fra opiumsvalmue (Papover somniferum L.). Opiumsvalmuen inneholder opiumalkaloider som morfin og kodein. Valmuefrø inneholder i utgangspunktet ikke, eller kun svært lave nivåer av, opiumalkaloider. Valmuefrø kan imidlertid bli forurenset av alkaloider som et resultat av insektskader eller ved ekstern foururensning av frø under høstingen ved at støvpartikler fra stråene fester seg til frøene.

I 2018 kom EUs mattrygghetsorgan (EFSA) med en oppdatering av en risikovurdering av opiumalkaloider i valmuefrø. Den fastsatte akutte referansedosen (ARfD) på 10 µg/kg kroppsvekt ble opprettholdt. EFSA konkluderte med at konsentrasjonen av kodein i prøver av valmuefrø bør tas med i beregningen ved å konvertere kodein til morfinekvivalenter (bruk av faktor på 0,2). ArfD er derfor en gruppe-ARfD for morfin og kodein, uttrykt som morfinekvivalenter. Inntaksvurderinger indikerer at det er sannsynlig at gruppe-ARfD overskrides, særlig når store mengder er konsumert eller ved inntak av uprosessert valmuefrø.

På bakgrunn av dette er det foreslått å sette grenseverdier for morfin og kodein (uttrykt som morfinekvivalenter) i valmuefrø til sluttforbrukere og i bakeriprodukter som inneholder valmuefrø eller avledete produkter derav. Ved fastsetting av grenseverdiene er det tatt hensyn til at prosesser i matproduksjonen kan redusere innholdet av alkaloider i de rå valmuefrøene med 25-100 % i det ferdige produktet.

Grenseverdiene vil være gjeldende fra 1. juli 2022, mens produkter som er lovlig satt på markedet før denne datoen kan forbli på markedet fram til holdbarhetsdato.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til forordning (EF) nr. 1881/2006 om opiumalkaloider i valmuefrø og bakeriprodukter som inneholder valmuefrø må gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet