Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2142 av 3. desember 2021 om endring av kommisjonsforordning (EU) 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for opiumalkaloider i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2021/2142 of 3 December 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of opium alkaloids in certain foodstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Endringsforordning (EU) 2021/2142 fastsetter grenseverdier for opiumalkaloider i valmuefrø og bakeriprodukter som inneholder valmuefrø.

Valmuefrø er hentet fra opiumsvalmue (Papover somniferum L.). Opiumsvalmuen inneholder opiumalkaloider som morfin og kodein. Valmuefrø inneholder i utgangspunktet ikke, eller kun svært lave nivåer av, opiumalkaloider. Valmuefrø kan imidlertid bli forurenset av alkaloider som et resultat av insektskader eller ved foururensning av frø under høstingen ved at støvpartikler fra stråene fester seg til frøene.

I 2018 kom EUs mattrygghetsorgan (EFSA) med en oppdatering av en risikovurdering av opiumalkaloider i valmuefrø. Den fastsatte at den akutte referansedosen (ARfD) på 10 µg/kg kroppsvekt ble opprettholdt. EFSA konkluderte med at konsentrasjonen av kodein i prøver av valmuefrø bør tas med i beregningen ved å konvertere kodein til morfinekvivalenter (bruk av faktor på 0,2). ArfD er derfor en gruppe-ARfD for morfin og kodein, uttrykt som morfinekvivalenter. Inntaksvurderinger indikerer at det er sannsynlig at gruppe-ARfD overskrides, særlig når store mengder er konsumert eller ved inntak av uprosessert valmuefrø.

På bakgrunn av dette er det fastsatt grenseverdier for morfin og kodein (uttrykt som morfinekvivalenter) i valmuefrø til sluttforbrukere og i bakeriprodukter som inneholder valmuefrø eller avledete produkter derav. Grenseverdiene tar hensyn til at prosesser i matproduksjonen kan redusere innholdet av alkaloider i de rå valmuefrøene med 25-100 % i det ferdige produktet.

Grenseverdiene er gjeldende fra 1. juli 2022, mens produkter som er lovlig satt på markedet før denne datoen kan forbli på markedet fram til holdbarhetsdato.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen 2021/2142 til forordning (EF) nr. 1881/2006 om opiumalkaloider i valmuefrø og bakeriprodukter som inneholder valmuefrø må gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
01.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro