Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1013 av 25. juni 2015 om fastsettelse av regler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1013 of 25 June 2015 laying down rules in respect of Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and of Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.11.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning 2015/1013 inneholder bestemmelser som supplerer både forordning 273/2004 om handel med narkotikaprekursorer internt i EU og forordning 111/2005 om handel med narkotikaprekursorer mellom EU og tredjeland. Det er kun forordning 273/2004 som har vært vurdert som EØS-relevant og tatt inn i EØS-avtalen. Forordning 273/2004 er implementert i Norge ved forskrift 12. februar 2010 nr. 156 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 (som endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013), og forordning (EF) nr. 1277/2005 om narkotikaprekursorer. Det er kun de artiklene i forordning 2015/1013 som supplerer forordning 273/2004, som skal implementeres i norsk rett.

Forordning 2015/1013 (de artiklene som er relevante for Norge) regulerer blant annet:

- Fremgangsmåten ved registrering av virksomhet og at en registrering skal utformes i henhold til formatet som fremgår av vedlegg II til forordningen.

- Felles prosedyreregler for registrering av virksomhet og utstedelse av lisens for å kunne omsette narkotikaprekursorer. Reglene omhandler blant annet innholdet i søknad samt myndighetenes mottak og vurdering av søknad, at søker skal få adgang til å supplere søknaden om noe skulle mangle, og at et eventuelt avslag skal sendes elektronisk eller på papir og inneholde en begrunnelse for avslaget.

- Lisensens omfang med hensyn til hvilke stoffer og hvor mange transaksjoner den gjelder for.

- Formatet på lisensen, dette fremgår av vedlegg I til forordningen.

- Gyldigheten av en lisens og at en lisens kan suspenderes eller tilbakekalles.

- At virksomhetene er forpliktet til å sende inn bestemt informasjon til myndighetene innen en viss dato hvert år, dette for at myndighetene skal kunne utføre sitt overvåkingsarbeid.

- At myndighetene plikter å melde inn virksomheter som har fått lisens eller registrering i en felles europeisk database. Om kommunikasjonslinjen mellom Norge og EU, se nærmere omtale under i punktet "Rettslige konsekvenser".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Legemiddelverket vurderer at det er hensiktsmessig å implementere forordningen ved henvisning i forskrift 12. februar 2010 nr. 156 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 273/2004 (som endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013), og forordning (EF) nr. 1277/2005 om narkotikaprekursorer. Det må fremgå av henvisningen hvilke artikler i forordningen som ikke implementeres i norsk rett (dvs de artiklene som kun supplerer forordning 111/2005 jf. innledende avsnitt over). Dette vil etter Legemiddelverkets foreløpige vurdering gjelde artikkel 11 og deler av artiklene 1, 3, 5, 9, 10, 12 og 13. Videre bør det eventuelt lages en generell tilpasningstekst om dette i EØS-avtalen som eksempelvis kan ha følgende ordlyd: "Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: Innlemmelse av forordningen er begrenset til de artiklene i forordningen som gjennomfører forordning 273/2004."

Til orientering reguleres i forordning 2015/1013 en rapporteringsplikt fra medlemsstatene til EU-Kommisjonen. Norge (og de to andre EFTA-statene) skal derimot ikke rapportere direkte til EU-Kommisjonen. Kommunikasjonslinjen mellom EFTA og EU er på dette området regulert i EØS-avtalen i Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering, under innledning jf. EØS-avtalen Protokoll 1 om gjennomgående tilpasning. Her fremgår at Norge (og de to andre EFTA-statene) skal kommunisere med EU via EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Legemiddelverket vurderer at gjennomføringen av forordningen i norsk rett ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for hverken offentlige eller private virksomheter.

Vurdering
Når det gjelder den felles europeiske databasen som alle myndigheter, herunder Norge, plikter å melde inn til, vil Legemiddelverket gjøre oppmerksom på at Norge foreløpig ikke er gitt tilgang til databasen. Det er et ønske fra Legemiddelverkets side å bli gitt tilgang til databasen.

Status
Norsk forskrift trådte i kraft 22. november 2018 og melding til ESA ble sendt 5. desember.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2015
Anvendelsesdato i EU
30.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.11.2018
Anvendes fra i Norge
22.11.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro