Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler

Tittel

Kommisjonens forordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til overvåking av CO₂-utslipp fra nye personbiler

Commission Regulation (EU) No 397/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of CO2 emissions from new passenger cars

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring av 443/2009, spesielt artikkel 8. Rapporteringene fra bilprodusentene i 2010 og 2011 viste at det var behov for endringer for å forenkle, men også bedre kvaliteten på data som rapporteres iht 443/2009. For å øke kvaliteten gjøres den tildigere frivillige rapporteringen nå obligatorisk. En annen endring er at personbiler med nasjonal godkjenning av et lite antall (personbiler som produserees i små serier) iht. art. 23 i direktiv 2007/46/EC, eller ved individuell godkjenning iht. art 24 i nevet direktiv, skal ikke tas med ved beregning gjennomsnittlig spesifikt utslipp fra hver bilprodusent, men rapporteres som aggregerte data på årsbasis. Endringene fremgår av nytt Annex II, som i sin helhet erstatter Annex II i forordning 443/2009. Informasjon som skal rapporteres hentes fra personbilens samsvarssertifikat (COC) eller som er konsistent med COC utstedt av produsenten av den relevante personbilen.

Rapporteringsforpliktelsen endres marginalt som følge av rettsakten.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 397/2013 er en forordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Det vises til vurderingene som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og forsåvidt 1014/2010. Det er i dag ikke norsk regelverk som krever rapportering av registrerings- og CO2-data for personbiler til EU. Likevel har Norge fulgt opp rapporteringskravene i forordning 443/2009 og forordning 1014/2010 frivillig, så langt det er mulig med dagens datasystem for registrering av kjøretøy (Autosys).

Gruppering jf UD's mal og art 103-forbehold
Forordning 443/2009 er kategorisert til Gruppe 1 og det er tatt 103-forbehold. Forordning 443/2009 er planlagt innlemmet i EØS-avtalen på møte i feb. 2014. Avledete rettsakter, herunder forordning 397/2013, kategoriseres til gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper inn i norsk handlefrihet.

Norsk gjennomføring
Det vises her generelt til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningen 443/2009, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Vurdering
Norge per i dag ingen bilprodusenter som blir berørt av forordningen. Norge rapporterer årlig tekniske data og antall nyregistreringer til EU i henhold til forordning 443/2009. Disse opplysningene blir likevel ikke inkludert i Kommisjonens beregninger av gjennomsnittlig utslipp for hver bilfabrikant.

Status
Forordningen ble vedtatt 30. april 2013 og trådte i kraft 8. mai 2013. (Oj. 1. mai 2013)

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 10.02.16, med høringsfrist satt til 24.03.16.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 16.06.17, beslutning nr. 109/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.04.2013
Anvendelsesdato i EU
08.05.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
16.06.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EF) nr. 443/2009)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2018
Anvendes fra i Norge
01.01.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0397
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro