Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/88/EU av 16. november 2011 som endrer direktiv 97/68/EF når det gjelder bestemmelsene for motorer som markedsføres under fleksibilitetsordningen

Directive 2011/88/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directive 97/68/EC as regards the provisions for engines placed on the market under the flexibility scheme

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2013)

Beskrivelse
Europaparlament- og rådsdirektiv 2011/88/EU av 16. november 2011 er et endringsdirektiv til direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemstatenes lovgivning om forholdsregler mot utslipp av gass- og partikkelbasert forurensning fra forbrenningsmotorer til montering i ikke-veigående mobile maskiner.

Sammendrag av innhold
Bedre luftkvalitet er et mål for EU, jf. Europaparlament- og rådsdirektiv 2008/50/EF om luftkvalitet og renere luft i Europa. Regler om utslippskrav fra ikke-veigående maskiner er viktig for å nå dette målet. Europaparlamentet- og rådsdirektiv 97/68/EF omfatter blant annet tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner. Direktiv 97/68/EF gjelder blant annet grenser for eksosutslipp, utslippsgrenser og luftforurensning. Dette skal bidra til beskyttelse av menneskers helse og miljøet. Overgangen til trinn III B innebærer en trinnvis endring i teknologi, noe som krever betydelige kostnader for utforming av nye motorer og for å utvikle avanserte tekniske løsninger. Den globale finansielle og økonomiske krisen, samt konjunktursvingninger bør imidlertid ikke føre til en senkning av miljøstandardene. Endringene som følge av direktiv 2011/88/EU må derfor betraktes som et unntak fra dette. Videre investeringer i miljøvennlig teknologi er viktig for å fremme fremtidig vekst og arbeidsplasser, samt helse og sikkerhet. Direktiv 97/68 EF inneholder bestemmelser om en fleksibilitetsordning slik at motorprodusenter i en begrenset periode mellom to utslippsstadier kan omsette et begrenset antall motorer som ikke tilfredsstiller utslippskravene for den aktuelle perioden, mot at disse er godkjent i henhold til kravene umiddelbart før perioden ble bindende. Endringsdirektiv 2004/26/EF inneholder bestemmelser som åpner for å vurdere hvorvidt det er behov for ytterligere fleksible ordninger. Direktiv 2011/88/EU bestemmer at motorer med kompresjonstenning og som ikke er beregnet til fremdrift av motorvogner og fartøyer på indre vannveier kan markedsføres under fleksibilitetsordningen. Direktivet utvider videre kvoten for antall motorer, som ikke er beregnet for fremdrift, som kan leveres under fleksibilitetsordningen. Direktiv 2011/88/EU utvider også fleksibilitetsordningens anvendelsesområde til å omfatte utskiftingsmotorer i motorvogner og lokomotiver, som er beregnet til fremdrift, i en avgrenset periode.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Endringsdirektivet har sin hjemmel i EU-traktaten artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 97/68/EF er gjennomført i norsk lovgiving i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner vedlegg XII og forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 25-26. Direktivet retter seg ikke direkte mot maskinprodusentene, men er rettet mot medlemsstatene. Direktivet regulerer hvilke typer motorer og krav til utslipp som gjelder ved typegodkjenningen.

Direktivet gjennomfører en endring i direktiv 98/67/EF artikkel 4, ved at det innføres et nytt 6. punkt. Maskinforskriften vedlegg XII nr. 4 inneholder en henvisning til direktiv 97/68/EF vedrørende typegodkjenningen og endringer i artikkel 4 vil automatisk omfattes av denne bestemmelsen. Det er derfor ikke behov for endringer i maskinforskriften som følge av dette.

Artikkel 10 i direktiv 98/67/EF blir også endret som følge av direktiv 2011/88/EU. Denne bestemmelsen omhandler unntaksbestemmelser og egne prosedyrer for typegodkjenning. Endringene er rettet mot medlemsstatene og det vil av den grunn ikke være behov for endringer i maskinforskriften som følge av dette. Allikevel vil det være nødvendig å ta inn en henvisning til direktiv 2011/88/EU i maskinforskriften vedlegg XII nr. 1 og 5.

Administrative og økonomiske konsekvenser: Arbeidstilsynet er ikke kjent med at vi har slike maskinprodusenter i Norge per i dag. Vi mener derfor at rettsakten ikke vil medføre økonomiske konsekvenser for private aktører i Norge.

Det må kunne påregnes et visst opplæringsbehov for Arbeidstilsynet som følge av et mer spisset fokus i markedskontroll med slikt utstyr. Kostnadene vurderes imidlertid ikke å være særlig store.

Saken er ikke ferdigbehandlet med sikte på beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen.
Gruppering: Rettsakten anses for å falle inn under gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling. Arbeidstilsynet er ikke kjent med at noen sakkyndige instanser har gitt uttrykk for synspunkter i forhold til direktivet. Arbeidstilsynet har ikke kjennskap til om Norge vært med i noen ekspertgrupper under utarbeidelsen av direktivet.

Vurdering
Det foreligger ikke opplsyninger som skulle tilsi at direktivet får konsekvenser som berører Norges forhold til andre internasjonale forpliktelser.

Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst som følge av direktiv 2011/88/EU, men det foreslås tatt inn en henvisning til direktivet i maskinforskriften vedlegg XII nr. 1 og 5.

Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabel for implementering i EØS-avtalen.

Status
Direktivet ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet den 16. november 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.07.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.11.2011
Gjennomføringsfrist i EU
24.11.2012
Anvendelsesdato i EU
24.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.09.2014
Anvendes fra i Norge
17.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0088
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro