Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II

Tittel

Rådsforordning (EU) nr. 1272/2012 av 20. desember 2012 om overgang fra Schengen-informasjonssystemet (SIS 1+) til annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II) (omarbeiding)

Council Regulation (EU) No 1272/2012 of 20 December 2012 on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (recast)

Siste nytt

Rådsforordning publisert i EU-tidende 29.12.2012

Norge meddelte godtakelse av rettsakten 6. juni 2016 i henhold til vedtak fattet i Utenriksdepartementet 8. januar 2016. Rettsakten trådte i kraft 6. juni 2016. Teksten er innrykket i «Overenskomster med fremmede stater» 2016, s. 740.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Generel baggrund
Schengeninformationssystemet (SIS), der blev oprettet i medfør af bestemmelserne i afsnit IV i konventionen af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Frankrig om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengenkonventionen), og dets videreudvikling, SIS 1+, udgør et væsentligt værktøj for anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne som integreret i EU. Kommissionen fik til opgave at udvikle anden generation af SIS (SIS II) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 og Rådets afgørelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). SIS II skal erstatte SIS 1+. I forbindelse med udviklingen af SIS II udnyttes de seneste nyskabelser inden for informationsteknologi, hvilket giver mulighed for at tilføje yderligere funktioner.

Bestemmelserne om oprettelse, drift og brug af SIS II er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og i Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). I disse retsakter fastsættes det, at bestemmelserne først finder anvendelse på de medlemsstater, der deltager i SIS 1+, fra og med de datoer, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed blandt de medlemmer, der repræsenterer regeringerne for de medlemsstater, der deltager i SIS 1+. Bestemmelserne vil derefter erstatte bestemmelserne i Schengenreglerne om SIS 1+, navnlig de pågældende bestemmelser i Schengenkonventionen.

Inden dette kan ske, må brugerne af SIS 1+ migrere til SIS II-systemet. Der blev derfor udarbejdet en retlig ramme for migrationen fra SIS 1+ til SIS II i form af Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 og Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II).

Begrundelse og formål
Formålet med dette forslag er at omarbejde forordning (EF) nr. 1104/2008 og Rådets afgørelse 2001/886/RIA til et enkelt retsinstrument. Dette forslag udgør en ændret retlig ordning for migrationen fra SIS 1+ til SIS II, som sætter medlemsstaterne i stand til at anvende SIS II med alle dets funktionaliteter fra det øjeblik, de er migreret fra SIS 1+ til SIS II.

Europa-Parlamentets indsigt i udviklingen af SIS II sikres gennem den allerede gældende rapporteringspligt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.04.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.12.2012
Anvendelsesdato i EU
30.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet