Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 789/2004 av 21. april 2004 om overføring av lasteskip og passasjerskip mellom registre innenfor Fellesskapet og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 613/91

Regulation 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within the Community and repealing Council Regulation 613/91

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 08.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, oktober 2009)

Sammendrag av innhold
Det opprinnelige forslaget ble fremlagt av Kommisjonen 5. august 2003 og bygger på forordning (EØF) nr. 613/91 om overføring av lasteskip med en bruttotonnasje på 500 og derover mellom medlemstatene innen EU. Formålet er å forbedre eksisterende forordning på tre hovedområder: Utvidelse av virkeområdet til passasjerskip, harmonisering med det øvrige regelverket på felleskapsplan, samt styrking av samarbeidet mellom medlemstatenes sjøfartsadministrasjoner. Forordningen regulerer i utgangspunktet retten til å flytte skip fra et medlemslands register til et annet, herunder hvilke krav det enkelte medlemsland kan stille i forhold til skipet for at dette skal kunne bli innført i landets skipsregister.

Merknader
For Norge er det viktig at den nye flaggstaten fortsatt skal ha adgang til å nekte videreføring av unntak, eller akseptere likeverdige løsninger, samt ha adgang til å stille nasjonale særkrav på innflaggede skip. Da det opprinnelige forslaget var uklart på dette området, ble en EFTA- kommentar overlevert Kommisjonen november 2003.

Europaparlamentet foretok en del endringer i forslaget fra Kommisjonen, og endringene ble vedtatt i Europaparlamentet 13. januar 2003. Forordningen ble vedtatt uten drøftelser 21. april. Den vedtatte forordningen ivaretar i stor grad norske hensyn. Forordningen vil bli gjennomført ved endringer i besiktelsesforskriften (forskrift av 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjerskip, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m.). Forordningen antas ikke å få økonomiske eller budsjettmessige konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal-og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.04.2014
Anvendelsesdato i EU
20.06.2004
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 31, 28.6.2007, p. 151-155
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0789
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro