Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/347/EU av 19. juni 2010 som endrer vedtak 2004/388/EF om et dokument vedrørende overføring av eksplosive stoffer innen Fellesskapet

Commission Decision 2010/347/EC of 19 June 2010 amending Decision 2004/388/EC on an Intra-Community transfer of explosives document

Siste nytt

EØS-komitevedtak 7.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.9.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 1993/15/EØF gir bestemmelser om overføring av eksplosive varer innen EØS. Kommisjonsbeslutning 2004/388/EF fastsetter at opplysningene som kreves etter direktivet, skal gis ved bruk av en nærmere angitt mal for et overføringsdokument.

Spania har med økonomisk støtte fra Kommisjonen utviklet en programvare (SCEPYLT) som gir mulighet for elektronisk behandling av overføringssaker.

For at Kommisjonsbeslutning 2004/388/EF ikke skal være til hinder for at det elektroniske systemet tas i bruk, må beslutningen endres.

Kommisjonsbeslutning 2010/347/EU gjør denne endringen ved å tilføye bestemmelser om muligheten for bruk av et elektronisk system.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen gir mulighet for at et elektronisk system tas i bruk, men pålegger ikke Norge noen plikt til å ta et slikt system i bruk. Norge behandler et begrenset antall overføringssaker per år, og det anses på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å ta systemet i bruk, da dette antas å ville ha en betydelig økonomisk konsekvens. Det er dermed ikke nødvendig å gjøre endringer i regelverket nå, ut over å oppdatere henvisningen til riktig rettsakt i forskriftens ingress.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Beslutningen anses relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble publisert i OJ 22/6-2010 (OJ L 155, 22.06.2010, p.54) med dato for gjennomføring i EU-medlemslandene senest 29/10-2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.06.2010
Anvendelsesdato i EU
29.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 490-491
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0347
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro