Opprettelse av European Social Survey (ESS ERIC)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 22. november 2013 om opprettelse av European Social Survey (ESS) som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ESS ERIC)

Commission Implementing Decision of 22 November 2013 on setting up the European Social Survey as a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2013

Nærmere omtale

Red. anm.: Norge ved Norges forskningsråd er observatør i ESS ERIC.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Republikken Litauen, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland anmodede Kommissionen om at etablere den europæiske socialundersøgelse som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ESS ERIC). Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund deltager i starten i ESS ERIC som observatører.

(2) Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Republikken Litauen, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien og Kongeriget Sverige har valgt Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland som værtsmedlemsstat for ESS ERIC.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 20 i forordning (EF) nr. 723/2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2013
Anvendelsesdato i EU
03.12.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet