Opprettelse av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 386/2009 av 12. mai 2009 som endrer Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 med opprettelsen av en ny funksjonell gruppe fôrtilsetningsstoffer

Commission Regulation (EC) No 386/2009 of 12 May 2009 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of a new functional group of feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2009)

Sammendrag av innhold
Tilsetningsstoff-forskriften deler inn stoffene i kategorier og i funskjonelle grupper innen kategori ut fra stoffenes funksjon og egenskaper. Det er nå utviklet tilsetningsstoffer som reduserer forurensingen av fôr som inneholer mykotoksiner, stoffer som kan motvirke eller redusere absorbsjon, fremme utskillelsen av mykotoksiner eller begrense virkningen de har. Dette reduserer de mulige skadelige effektene mykotoksiner har på dyrehelsa.

Mykotoksinbindere kan ikke plasseres i noen av de eksisterende stoffgruppene i forskriften. Det er derfor opprettet en ny funksjonell gruppe i kategorien Tekniske tilsetningsstoffer, som skal dekke disse. Endringen er tatt inn i vedlegg I pkt 1 bokstav m) " Soffer som reduserer forurensing av fôr som inneholder mykotoksiner, stoffer som kan motvirke eller reudsere absorbsjon , fremme utskillelsen av mykotoksiner eller begrense virkningen de har". Bruken av mykotoksinbindere endrer ikke maksimumsgrensene for innhold av mykotoksiner i fôr, som er fastsatt i Parlaments- og Rådsdirektiv 2002/32/EF. Men de vil forbedre kvaliteten på fôrvarer som omsettes og gir en tilleggsgaranti for beskyttelse av dyrehelse og folkehelse.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i forskriftsteksten der med en tilføyelse av teksten i m) i vedlegg 1 pkt 1.

Noen godkjente tilsetnigsstoffer blir i enkelte land markedsført som mykotoksinbindere uten at de er godkjent til slik bruk. Denne forordningen regulerer dette ved å opprette en egen funksjonell gruppe. Slike stoffer skal dermed ha godkjenning som tilsetningsstoffer med det formålet som gruppens navn tilsier. Er ingen stoffer godkjent, finnes det heller ingen som er tillatt å bruke.

Rettsakten blir sendt på høring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.05.2009
Anvendelsesdato i EU
02.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 29-29
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.03.2010
Anvendes fra i Norge
24.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0386
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro