Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/13/EU av 12. januar 2011 om visse typer opplysninger om biodrivstoffer og flytende biobrensler som skal sendes inn av markedsdeltakere til medlemsstatene

Commission Decision 2011/13/EU of 12 January 2011 on certain types of information about biofuels and bioliquids to be submitted by economic operators to Member States

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komitevedtaket 14.6.2013 trer først i kraft etter at direktiv 2009/30/EF er innlemmet i EØS-avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.12.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2011/13/EF, knyttet til direktiv 2009/28/EF og til direktiv 2009/30/EF (innlemmet i revidert direktiv 98/70/EF), spesifiserer hvordan omsettere av biodrivstoff og flytende biobrensler skal rapportere til medlemslandene mulig tilleggsinformasjon knyttet til miljø og samfunn ut over de påkrevde bærekraftskriteriene. Dette er informasjon knyttet til tiltak for å - beskytte jord, vann og luft - utbedre forringete landarealer, - unngå overforbruk av vann der vann er en mangelvare- overholdelse av ulike internasjonale konvensjoner knyttet til arbeidstakerrettigheter o.l. Jf. bestemmelsene i art 18(4) og art 17(7) andre ledd i direktiv 2009/28/EF; og artiklene 7c(4) og 7b(7) andre ledd i direktiv 2009/30/EF - som innlemmet i revidert direktiv 98/70/EF.For hver forsendelse av biodrivstoff/flytende biobrensler en omsetter mottar skal det indikeres hvorvidt denne har blitt sertifisert eller på annet vis akseptert som å oppfylle kravene i en av de frivillige ordningene godkjent av EU Kommisjonen hvor punktene ovenfor inngår, og i så fall navnet på sertifiseringsordningen. I tillegg skal det indikeres hvorvidt bonus knyttet til utbedring av forringede landarealer er tatt med i beregningen av klimagassutslippet. Det skal også indikeres hvorvidt utslippsreduksjon fra akkumulert karbon ved hjelp av forbedrede landbruksmetoder er tatt med i beregningene. Jf. bestemmelsene i vedleggene V og IV til begge direktivene.

Merknader
Forslag til implementering i Norge av den seneste revisjonen av drivstoffkvalitetsdirektivet (2009/30/EF) - som denne kommisjonsbeslutningen er knyttet til - har vært på høring. Drivstoffkvalitetsdirektivet er imidlertid ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området

Følgende lovverk regulerer biodrivstoff og rene brensler som omfatter flytende biobrensler:

- Forurensningsloven med tilhørende forskrifter (forurensingsforskriften)

- Produktforskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen i seg selv forventes ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser av betydning. De generelle rapporteringskravene i direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (98/70/EF) knyttet til biodrivstoff/flytende biobrensler vil medføre økte kostnader hos oljeselskapene/drivstoffbransjen, men det er usikkert hvor store disse kostnadene vil bli. At det innføres samme rapporteringsplikt i Norge som i EU bidrar til å gjøre kostnadene knyttet til dette så små som mulig. Norske produsenter som selger produkter inn på EU-markedet vil uansett måtte tilpasse seg vilkårene.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutningen har ikke vært på egen høring.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, 13.10.2011, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 12 januar 2011 (Ikke 12. januar 2014 slik det står over - tekniske begrensninger i notatbasen).

Et av hoveddirektivene - fornybardirektivet (2009/28/EF) - ble tatt inn i EØS-avtalen 19. desember 2011, og ble gjennomført i Norge 11. oktober 2013. Det andre hoveddirektivet - drivstoffkvalitetsdirektivet (2009/30/EF - innlemmet i revidert 98/70/EF) er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Innlemmelse av kommisjonsbeslutning 2011/13/EU i EØS-avtalen ble gjort 14. juni 2013, men ikrafttredelse er først når drivstoffkvalitetsdirektivet også er innlemmet i EØS-avtalen. EØS-komitebeslutning: http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-...

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.01.2010
Anvendelsesdato i EU
02.02.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 143-144
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2015
Anvendes fra i Norge
02.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro