Opplysninger til vurdering av og kontroll med risikoen ved eksisterende kjemikalier

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 142/97 av 27. januar 1997 om oversending av opplysningar om visse eksisterande stoff i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93

Commission Regulation (EC) No 142/97 of 27 January 1997 concerning the delivery of information about certain existing substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.3.1997 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

Kommisjonen treng relevante opplysningar om visse stoff for å setje i verk gjennomgangen i medhald av artikkel 69, 84 og 112 i tilmeldingstraktaten av føresegner som enno ikkje vert nytta i dei nye medlemsstatane. Opplysningane må vere tilgjengelege før alle dei opplysningane som krevst etter artikkel 3 og 4 i forordning (EØF) nr. 793/93, ligg føre.

I artikkel 12 er det fastsett at produsentar og importørar skal ha plikt til å oversende tilgjengelege opplysningar om visse stoff som det er grunn til å tru kan innebere alvorlege risikoar for menneske eller miljø.

I kommisjonsforordning (EØF) nr. 1488/94​ er det fastsett prinsipp for vurderinga i samsvar med forordning (EØF) nr. 793/93 av dei risikoane som eksisterande stoff inneber for menneske og miljø.

Føresegnene i denne forordninga er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som vart skipa ved artikkel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.01.1997
Anvendelsesdato i EU
28.01.1997

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.03.1997
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.1997
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.1997

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.1995
Anvendes fra i Norge
04.05.1995

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31997R0142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro