Oppføring av diklofluanid som aktivt stoff (biocid)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF av 3. april 2007 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av diklofluanid som et aktivt stoff i vedlegg I

Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC

Siste nytt

Norsk oversettelse publisert i EØS-tillegget 23.6.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Biocidprodukter brukes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket er gjennomført i Norge gjennom forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljøet.

Biociddirektivet har etablert overgangsordninger for aktive stoffer som ble markedsført på EØS-markedet før 14. mai 2000. Disse er omtalt som eksisterende aktive stoffer og de skal vurderes av EØS-landene i prioritert rekkefølge over en 10-årsperiode. Forordning 1896/2000 gir frister for identifikasjon og notifikasjon av eksisterende aktive stoffer. For å kunne inngå i vurderingsprogrammet for eksisterende aktive stoffer, måtte stoffene være meldt (notifisert) til Kommisjonen innen 28. mars 2002. Denne fristen ble senere forlenget til 31. januar 2003 gjennom forordning 1687/2002.

På bakgrunn av dokumentasjon om stoffenes egenskaper er det satt opp prioritetslister. Disse listene finnes i vedleggene til forordning 2032/2003 som også gir detaljerte regler for gjennomføring av andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocidprodukter mht. dokumentasjonskrav, tidsfrister, godkjenning av data, evaluering, samarbeid osv. Listene ble oppdatert i forordning (EF) nr. 1048/2005 som også formaliserte muligheten for å søke tidsbegrenset unntak for essensiell bruk av stoffer som skulle vært tatt ut av markedet 1. september 2006 og fordelte stoffer på rapportørland for resten av vurderingsprogrammet. Det er besluttet at stoffer som inngår i rottemidler og treimpregneringsmidler skal vurderes først. Frist for fullstendig søknad for disse stoffene var senest 28. mars 2004. Etter endt vurdering skal det fattes beslutning om hvorvidt det aktive stoffet skal godkjennes for bruk i gitte typer biocidprodukter, og stoffet inkluderes ev i Annex I til direktiv 98/8/EF - biociddirektivet.

Vurdering av det aktive stoffet dichlofluanid er gjennomført av Storbritannia som ansvarlig rapportør. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF opptas stoffet dichlofluanid som et aktivt stoff i Annex I til direktiv 98/8/EF. Dichlofluanid er dermed godkjent for bruk i trebeskyttelsesmidler. Direktiv 2007/20/EF sier også at landene skal ha på plass endringen i nasjonalt regelverk senest 29. februar 2008 og rapportere om dette til Kommisjonen. De nye bestemmelsene skal gjelde fra 1. mars 2009.

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis på følgende betingelser:

* ved anvendelse av produkter som godkjennes for industriell og/eller yrkesmessig bruk skal det benyttes personlig verneutstyr
* med utgangspunkt i identifiserte risikoer for jord skal hensiktsmessige risikoreduserende tiltak treffes for å beskytte jorden
* på etiketter og/eller sikkerhetsdatablad for produkter som godkjennes for industriell bruk, skal det angis at nylig behandlet trevirke skal lagres på et hardt og tett underlag, slik at direkte lekkasje til jord forhindres og at lekkasjevann skal samles opp for gjenbruk eller deponering.

Merknader
Direktiv 2007/20/EF medfører behov for endringer i biocidforskriften.

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Det fremgår av forskjellige undersøkelser som er foretatt at biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler, og som inneholder dichlofluanid, oppfyller de aktuelle kravene spesielt med hensyn til anvendelsesformålet som er undersøkt og utførlig beskrevet i vurderingsrapporten. Ved at dichlofluanid tas inn i Annex I sikrer man at det i alle medlemsstatene kan gis, endres eller tilbakekalles godkjennelser av biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmiddel og som inneholder dichlofluanid. Samtidig som stoffet godkjennes og kan benyttes i biocidprodukter til trebeskyttelse, knyttes det strenge krav til hvem som kan bruke det og hvordan det skal brukes. Dette sikrer en bedre og tryggere bruk både i forhold til folks helse og beskyttelse av det ytre miljø.

Status
Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF ble vedtatt 3. april 2007. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.04.2007
Gjennomføringsfrist i EU
29.02.2008
Anvendelsesdato i EU
01.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 283-285
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2009
Anvendes fra i Norge
22.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0020
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro