Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/320 av 3. mars 2016 om endring av vedtak 2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortslisten for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter

Commission Implementing Decision (EU) 2016/320 of 3 March 2016 amending Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogues of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.4.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av kommisjonsbeslutning 2004/842/EF om gjennomføringsbestemmelser som medlemslandene skal bruke når de får søknader om tillatelse til omsetning av såvare av sorter som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste. Endringen gjelder såvare av enda ikke godkjente sorter av korn, fôrvekster, bete, grønnsaker, olje- og fibervekster og settepoteter. Rettsakten krever innføring av et unikt nummer på merkingen av den enkelte såvarepakningen. Dette skal være et nummer som inngår i en nummerserie som følger hvert såvareparti. Frist for gjennomføring er i rettsakten satt til 1. april 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet mottar få søknader om tillatelse til å omsette såvare av sorter som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste, men der søknadene ikke er ferdig behandlet enda. Gjennomføring av rettsakten med innføring av unike nummer på hver såvarepakning, gjør det nødvendig å lage et nytt felt på den offisielle merkelappen som følger hver såvarepakning. Dette har en kostnad for såvareforretningene på anslagsvis 50-100 000 kroner. Utover dette antas rettsakten ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departement er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Bakgrunnen for rettsakten er noen tilfelle av svindel med offisielle merkelapper. Innføring av unike nummer/serienummer er et tiltak for å gjøre det enklere for ansvarlig myndighet, som utsteder den offisielle merkelappen, å kontrollere antall merkelapper som er utstedt, overvåke bruken av lappene, føre tilsyn med om lappene på varene er autentiske og i tillegg kunne etterspørre ubrukte eller defekte lapper. Dette er vurdert som effektivt i forhold til å føre tilsyn med bruk av offentlige merkelapper. De fleste landene bruker slike nummer i dag og rettsakten vil ikke medføre noen endring for disse. Flere land påpekte at innføring av dette kravet ikke vil sikre at det ikke foregår svindel. Diskusjonen vil derfor fortsette i OECD.

Norge har ikke hatt eller sett behovet for å stille krav om unike nummer på hver såvarepakning. Vi er heller ikke kjent med at det har skjedd svindel med offisielle merkelapper som har hatt betydning for norske aktører. Såvareforretningene i Norge har uttrykt skepsis til forslaget da de ikke kan se noen gevinst av å innføre kravet, heller en belastning.

Mattilsynet kan ikke se noen horisontale utfordringer med rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten for relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.03.2016
Anvendelsesdato i EU
01.04.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 84-85
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.03.2017
Anvendes fra i Norge
01.04.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0320
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro