Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser om taksonomiske grupper og navn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/415 av 8. mars 2021 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF for å tilpasse taksonomiske grupper og navn på visse arter av frø og ugress til utviklingen av vitenskapelig og teknisk kunnskap

Commission Implementing Directive (EU) 2021/415 of 8 March 2021 amending Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC in order to adapt to the evolution of scientific and technical knowledge, taxonomic groups and names of certain species of seeds and weeds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i de vitenskapelige navnene på stivsvingel, sorghum, hvete, durumhvete, spelt og kveke.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.03.2021
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2022
Anvendelsesdato i EU
01.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.04.2022
Anvendes fra i Norge
04.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L0415
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro