Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1401 av 2. oktober 2020 om midlertidig inntak fra rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til omsetning av sertifisert frø

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1401 of 2 October 2020 providing for a temporary derogation from Council Directive 66/401/EEC as regards the requirements for the marketing of certified seed

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Det fremgår af de oplysninger, som Slovenien har givet Kommissionen, at frøafgrøden af arten blodkløver (Trifolium incarnatum L.), der er bestemt til avl af basisfrø, på grund af de ugunstige vejrforhold i vækstsæsonen 2018/19 blev hårdt ramt. Som følge heraf var der ikke tilstrækkeligt med basisfrø til rådighed i Slovenien til avl af certificeret frø af første generation til 2020-høsten.

(2) Andre medlemsstater, der delvis står over for høstproblemer, har ikke været i stand til at dække Sloveniens behov for kategorien basisfrø.

(3) På baggrund heraf opstår der forbigående vanskeligheder ved den almindelige forsyning af certificeret frø af blodkløver. Disse vanskeligheder kan kun afhjælpes ved i en nærmere fastlagt periode at tillade handel i Unionen med en passende maksimumsmængde af certificeret frø af anden generation af blodkløver produceret i Slovenien.

(4) Derfor bør der med denne afgørelse på visse betingelser og med visse begrænsninger gives tilladelse til handel i Unionen med certificeret frø af blodkløver af anden generation, der er produceret i Slovenien af certificeret frø af første generation.

(5) Det fremgår af de oplysninger, som Slovenien har givet Kommissionen, at der i alt er behov for 30 ton frø af blodkløver for at afhjælpe disse forsyningsvanskeligheder i en periode, der udløber den 30. juni 2021.

(6) Undtagelsen forhindrer ikke anvendelsen af de øvrige betingelser for handel med certificeret frø af blodkløver, jf. direktiv 66/401/EØF.

(7) Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de mængder, for hvilke de har givet tilladelse til handel i henhold til denne afgørelse, for at sikre dens koordinerede gennemførelse.

(8) Slovenien bør fungere som koordinator for at sikre, at de samlede mængder, der tillades afsat i henhold til denne afgørelse, ikke overstiger den maksimumsmængde, som den tillader bringes i handelen.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet