Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/892 av 29. juni 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet beta-cyflutrin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/892 of 29 June 2020 concerning the non-renewal of the approval of the active substance beta-cyfluthrin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Beta-cyfluthrin blev ved Kommissionens direktiv 2003/31/EF opført som et aktivstof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(3) Godkendelsen af aktivstoffet beta-cyfluthrin, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, udløber den 31. oktober 2020.

(4) Der blev i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet beta-cyfluthrin inden for den tidsfrist, der er fastsat i nævnte artikel.

(5) Ansøgerne fremlagde de supplerende dossierer, som kræves i henhold til artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012. Den rapporterende medlemsstat fandt, at ansøgningen var fuldstændig.

(6) Den rapporterende medlemsstat udarbejdede en vurderingsrapport vedrørende fornyelse i samråd med den medrapporterende medlemsstat og forelagde den for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og Kommissionen den 8. marts 2017.

(7) Autoriteten fremsendte vurderingsrapporten vedrørende fornyelse til ansøgerne og medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og videresendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. Autoriteten gjorde også det supplerende sammenfattende dossier tilgængeligt for offentligheden.

(8) Den 9. august 2018 fremsendte autoriteten sin konklusion om, hvorvidt beta-cyfluthrin kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen.

(9) Autoriteten gav udtryk for betænkeligheder. Navnlig identificerede autoriteten en uacceptabel risiko for arbejdstagere i forbindelse med pålæsning og såning af roefrø behandlet med beta-cyfluthrin. I forbindelse med ansøgninger om anvendelse af beta-cyfluthrin på kartoffel- og hvedemarker identificerede autoriteten høj risiko for indbyggerne, for leddyr, der ikke er målarter, og for vandorganismer. I forbindelse med anvendelse på tomater i drivhuse (permanente og midlertidige) identificerede autoriteten en uacceptabel risiko for brugerne og arbejdstagerne og ligeledes for leddyr, der ikke er målarter, i forbindelse med anvendelse på tomater i ikke-permanente væksthuse. Derudover kunne vurderingen af risikoen for forbrugerne ikke afsluttes på baggrund af de tilgængelige data.

(10) Kommissionen opfordrede ansøgerne til at fremsætte deres bemærkninger til autoritetens konklusion. Derudover opfordrede Kommissionen i henhold til artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 ansøgerne til at fremsætte deres bemærkninger til udkastet til vurderingsrapporten vedrørende fornyelse. Ansøgerne fremsatte deres bemærkninger, som er blevet nøje gennemgået.

(11) Uagtet de argumenter, som ansøgerne fremførte, kan de betænkeligheder, der er forbundet med stoffet, imidlertid ikke anses for at være afhjulpet.

(12) Derfor er det med hensyn til en eller flere repræsentative anvendelser for mindst et plantebeskyttelsesmiddel ikke blevet fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Godkendelsen af aktivstoffet beta-cyfluthrin bør derfor ikke fornyes, jf. artikel 20, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(13) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(14) Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at trække godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder beta-cyfluthrin, tilbage.

(15) For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder beta-cyfluthrin og for hvilke medlemsstaterne bevilger en afviklingsperiode i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør en sådan periode ikke vare længere end 12 måneder fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

(16) Udløbsdatoen for beta-cyfluthrin blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1589 forlænget til den 31. oktober 2020 for at gøre det muligt at afslutte fornyelsesprocessen, inden godkendelsen af stoffet udløber. Da der er truffet en afgørelse om ikke at forny godkendelsen forud for den forlængede udløbsdato, bør nærværende forordning imidlertid finde anvendelse hurtigst muligt.

(17) Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af beta- cyfluthrin i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(18) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2020
Anvendelsesdato i EU
19.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet