Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1254/2008 av 15. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsregler for rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Regulation (EC) No 1254/2008 of 15 December 2008 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som er implementeringsregler for den nye rådsforordningen (EF) nr. 834/2007 på økologiområdet. Endringene gjelder fra samme tidspunkt som 889/2008 trer i kraft. Rettsakten fastsetter endring på fire områder:

Fôr:

Andelen tillatt fôr fra omleggingsarealer (2. karensår) økes fra 80 % til 100 % for fôr fra virksomhetens egne arealer. Det var opprinnelig vedtatt at andelen skulle settes ned til 60 % fom. 1.1.09.

Enzymer:

Det er gjort en presisering om at det kun er enzymer oppført i særskilt vedlegg som er tillatt å benytte som tilsetningsstoff til næringsmidler. Bestemmelsen innebærer ingen materiell endring.

Gjær:

Forordning 889/2008 er nå gjort gjeldende også for gjær til konsum og fôr. Liste over enkelte produkter og substanser til produksjonen av økologisk gjær og gjærprodukter er fastsatt. For å sikre tilgang på essensielle næringsstoffer, er det tillatt å tilsette inntil 5 % ikke-økologisk gjærekstrakt eller autolysater til substratet for dyrking av økologisk gjær. Denne regelen skal vurderes på ny innen utgangen av 2013. Siden det nå opprettes regler for produksjon av økologisk gjær, skal gjær regnes som en ingrediens av landbruksopprinnelse når en kalkulerer hvilken andel av et sammensatt produkt som er økologisk.

Farging av egg:Som følge av særlige tradisjoner med farging av kokte egg i enkelte land (påske m.m.) er det fastsatt bestemmelser om at kompetent myndighet kan tillate naturlige fargestoffer for slike egg i en bestemt periode av året. Tillatelsen kan også innebefatte jernoksyd og -hydroksyd inntil utgangen av 2013.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken basert på flere nye forordninger, og som da erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 (någjeldende økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse nye rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet.

Det er gjennomført høring av rettsakten samtidig med høring av ny hovedforordning (834/2007), tilhørende implementeringsregler, andre endringsforordninger og utkast til ny økologiforskrift.

Endringen om utvidet mulighet for bruk av karensfôr er særlig positiv. Både fordi det i Norge tildels har vært knapphet på økologisk fôr, særlig korn, og fordi det generelt er slik at i en fase der man ønsker å utvide den økologiske produksjonen, vil det være gunstig å kunne bruke karensfôret fullt ut. Det vurderes som positivt at det lages regler for produksjon av økologisk gjær, og at denne ingrediensen nå blir inkludert når en kalkulerer andelen økologiske ingredienser i et produkt. De øvrige endringene er av mindre betydning for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1254
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro