Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1358/2014 av 18. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder opprinnelse for økologiske akvakulturdyr, produksjonsregler, fôr til økologiske akvakulturdyr og tillatte produkter og substanser for bruk i økologisk akvakultur

Commission Implementing Regulation (EU) No 1358/2014 of 18 December 2014 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the origin of organic aquaculture animals, aquaculture husbandry practices, feed for organic aquaculture animals and products and substances allowed for use in organic aquaculture

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk akvakulturproduksjon. Rettsakten endrer detaljerte regler for opprinnelse for akvakulturdyr, produksjonsregler, fôr og bruk av produkter og substanser i økologisk akvakulturproduksjon. Ekspertgruppen for økologisk produksjon (EGTOP) har utarbeidet to delrapporter med anbefalinger til endringer i regler for økologisk akvakulturproduksjon, og har dannet grunnlaget for endringer som gjennomføres i rettsakten.

Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer:

• Fôrkilder til økologisk fisk er nevnt i prioritert rekkefølge. Første prioritet er økologiske råvarer, deretter fiskeavskjær fra fisk høstet for human konsum i bærekraftig fiskeri. Til slutt er det nå åpnet for å tillate bruk av hel fisk fra bærekraftig produksjon som kilde til fiskemel, som er anerkjent av kompetent myndighet i henhold til felles fiskeripolitikk.
• Utfasing av generell åpning for bruk av fiskemel fra konvensjonell akvakultur med en begrensing på 30 %. Dette er en overgangsordning i gjeldende regelverk som går ut 31.12.2014 . Det blir derfor et nytt generelt krav om at kilder for fiskemel skal være anerkjent av kompetent myndighet som bærekraftig.
• Tillater bruk av aminosyren histidin dersom fôret naturlig ikke inneholder tilstrekkelig innhold til å dekke fiskens næringsbehov.
• Øker makskrav til fisketetthet for arktisk røye fra 20 til 25 kg/m3.
• Oppdaterer liste over tillatte rengjøring- og desinfiseringsmidler. Det er to nye midler som er tillatt (kalsium hydroxid og hypoklorsyre), og flere av midlene er nå tillatt å benytte mens fisk er tilstede.
• Endringer i fôrkilder som kan benyttes til økologiske reker.
• Tillater bruk av konvensjonell plankton i økologisk fôr til fiskeyngel. For øvrig stilles det videre ikke krav til fisketetthet eller annet management for oppdrett av økologisk fiskeyngel.
• Innfører tetthetsgrenser for oppdrett av økologisk kreps.
• Endring i detaljerte regler for bruk av vill fiskeyngel i ekstensiv økologisk akvakulturproduksjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten er en del av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1358/2014 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er en fordel for næringen med en åpning for videre bruk av hel fisk fra bærekraftig fiskeri, for å fremme godt næringsmessig innhold i fiskemelet. Vi har hatt en nasjonal tolkning om mulighet for bruk av hel fisk som kilde til fiskemel, dersom det er et nedklasifisert biprodukt som ikke er egnet til human konsum. Rettsakten åpner nå i tillegg for industrifisk fra bærekraftig fiskeri, og muligheten for råvarer til fiskemelproduksjon blir derfor økt. Mattilsynet må etablere en rutine for å anerkjenne at produksjon av fiskemel i Norge er bærekraftig, men dette vurderes til å være av mindre administrativ betydning. Etter tilbakemelding fra næringen er alle råvarer som benyttes i fiskemelproduksjonen i Norge i dag sertifisert som bærekraftig. Mattilsynet vurderer at det er viktig fremover å sikre naturlig histidin innhold i det økologiske fiskefôret, men informasjon viser at det kan være variasjon i histidin innhold i marine råvarer for ulike arter og etter sesong. Dette kan derfor være en mulighet for næringen i unntakssituasjoner for å sikre optimal fiskehelse og velferd i økologisk akvakulturproduksjon.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Mattilsynet har gjennom regelverksprosessen sendt skriftlige innspill og i møtedeltagelsen i den økologiske komiteen (RCOP) i EU argumentert for å øke makskravet til tetthet for røye fra 25 til 40 kg/m3. Vi har påpekt at det i dag ikke er økologisk røyeproduksjon i Norge med bakgrunn i for lav tetthetsgrense. Vi har vist til vitenskapelig dokumentasjon for viktigheten av høyere tetthet enn 25 kg/m3 for å sikre god fiskevelferd for økologisk røye. Utfordringer med finneskader og vekttap er registrert ved lavere tetthetsgrenser, og vi har poengtert at EGTOP rapporten ikke viser til dokumentasjon for at 25 kg/m3 er mest hensiktsmessig grense for røye. Norge har ikke fått gjennomslag for dette i rettsakten.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1358
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro