Økodesignkrav til lyd- og billedutstyr

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til økodesignkrav til lyd- og billedutstyr

(In preparation) Commission Regulation implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for sound and imaging equipment

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2013)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har lagt frem arbeidsdokumenter for forslag til økodesignregulering av projektorer og DVD-, video- og blue ray-avspillere og -opptakere (sound and imaging equipment). Det foreligger ennå ikke forslag til konkrete energieffektivitetskrav som bør inngå i den miljøvennlige utformingen av produktene. Arbeidsdokumentene er basert på et forberedende studium som har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Spillkonsoller inngikk også i studiet av produktgruppen, men er nå omfattet av et selvstendig forslag til en frivilllig økodesignavtale på bransjenivå (se eget EØS-notat om spillkonsoller).

Produktene som omfattes av den forberedende studien er avspillere og opptakere av DVD, Video og Blue Ray. I tillegg omfattes prosjektorer
Det kan komme til å bli stilt krav til effektforbruk og energibruk.

Merknader
Ingen merknader

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader

Vurdering
Forslagene vurderes å ikke få særlige konsekvenser for Norge. Det er ennå uvisst om det vil komme lovgivning for produktgruppen. Det diskuteres i øyeblikket hvorvidt video- og DVD-avspillere i nærmere fremtid gradvis erstattes av streaming fra internettet. Danmark har i den forbindelse bl.a. påpekt, at det sannsynligvis ikke vil være noen stor produktutvikling for video- og DVD-avspillere i de kommende år. Videre, dersom det ikke stilles økodsignkrav til produktene, vil det kunne være en risiko for at maskinene produseres billig, og uten tanke om energieffektiv design, til de forbrukere som er sene til å ta i bruk streaming-teknologien.

Andre opplysninger
Det foreliggende EØS-notat er oppdatert på grunnlag av arbeidsdokumentene til møtet i Samrådsforum den 9. november 2012 samt opplysninger fremkommet i møtet.

Status
Studien ble avsluttet i desember 2010. Et møte i Samrådsforum ble avholdt den 9. november 2012. Her ble det lagt opp til diskusion hvorvidt produktene bør reguleres og hvilken rolle de spås å ha i de kommende år, hvor utviklingen går mere i retning av streaming fra internettet - en teknologi som er innbygget i moderne TV-er.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet