Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1665/2006 av 6. november 2006 om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EF) nr. 2075/2005, trikinforordningen, som igjen gir utfyllende bestemmelser til forordning (EF) nr. 854/2004 (H3) i hygienepakken.

I trikinforordningen fremgår det at kjøtt fra tamsvin ikke skal få stempelmerke og kunne forlate slakteriet før resultatet av trikinundersøkelser foreligger for tilsynsveterinæren. Under visse betingelser kan det gjøres unntak. Forordningen endrer artikkel 4 nr. 3 i trikinforordningen med å vise til at unntaket også kan gjøres gjeldende for svin fra områder med lav risiko for trikiner (omtalt i trikinforordningens artikkel 3 nr. 2 bokstav b).

Merknader
Rettsakten må gjennomføres i norsk rett sammen med H3 i hygienepakken.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.11.2006
Anvendelsesdato i EU
25.11.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1241-1241
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2012
Anvendes fra i Norge
01.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R1665
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro