Offentlig kontroll av kjøttproduksjon: gjennomføringsbestemmelser om sertifikat ved nødslakt på gården

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1422 av 26. april 2021 om endring av forordning (EU) 2019/624 med hensyn til sertifisering ved avliving i opprinnelsesenheten

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1422 of 26 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/624 as regards certification in case of slaughter at the holding of provenance

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.9.2021)

Sammendrag av innhold
Henvisning til sertifikater ved avliving i felt for alle dyrearter. Sertifikatet skal brukes ved anvendelse av ny bestemmelse om at produksjonsdyr kan avlives og avbløs på opprinnelsesenheten under bestemte kriterier og betingelser nedfelt i forordning (EU) 2021/1374. Sertifikatet reguleres i forordning (EU) 2020/2235 under den nye dyrehelseforordningen. Når storfe, svin, hester og oppdrettsvilt avlives på gården i henhold til avsnitt I, kapittel VIa eller avsnitt III, punkt 3 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen), skal et offentlig sertifikat som er i overensstemmelse med modellen følge slakteskrotten til slakteriet eller sendes inn på forhånd.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 9. mars 2020 nr. 720 om offentlig kontroll - animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Ettersom endringen kun er henvisning til sertifikat, vil endringen ikke bli hørt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.04.2021
Anvendelsesdato i EU
21.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet