Notifisering av statsstøtte: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 372/2014 av 9. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 når det gjelder beregning av visse tidsfrister, behandling av klager og identifisering og beskyttelse av fortrolige opplysninger

Commission Regulation EU) No 372/2014 of 9 April 2014 amending Regulation (EC) No 794/2004 as regards the calculation of certain time limits, the handling of complaints, and the identification and protection of confidential information

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.1.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2016)

Sammendrag av innhold
I forbindelse med Kommisjonens moderniseringsreform av regelverket om offentlig støtte, har Kommisjonen revidert prosedyreforordningen. Prosedyreforordningen fastsetter Kommisjonens prosessuelle kompetanse i håndhevingen av regelverket om offentlig støtte. Denne er ennå ikke innlemmet i norsk rett. Kommisjonen har med hjemmel i prosedyreforordningen vedtatt utfyllende bestemmelser til denne, i den såkalte " implementing regulation". Forordningen inneholder nærmere prosessuelle bestemmelser om hvordan tidsfrister skal beregnes, klagesaker skal behandles og hvordan en identifiserer og beskytter konfidensiell informasjon.

Bakgrunn
Endringene i prosedyreforordningen gjelder hovedsakelig tre hovedområder: Kommisjonens behandling av klager, Kommisjonens samarbeid med nasjonale domstoler og Kommisjonens verktøy for effektiv og pålitelig innhenting av opplysninger fra markedsaktører. Kommisjonen gis også kompetanse til å vedta utfyllende prosessuelt regelverk. Denne sistnevnte kompetansen har Kommisjonen benyttet ved å vedta den foreliggende "implementing regulation" .

Se forøvrig eget EØS-notat for mer informasjon om prosedyreforordningen: https://eosnotat.no/notat/details?notatId=16386.

Forordningens innhold
Forordningen ("Implementing regulation") fastsetter utfyllende bestemmelser til de nye bestemmelsene i prosedyreforordningen, hovedsaklig:

1) hvordan tidsfrister skal beregnes i forhold til de nye bestemmelsene om innhenting av informasjon i markedet.

2) hvilke krav som stilles i forbindelse med en klagesak. Klageren må dokumentere at de har rettslig interesse i saken. Det gis også utfyllende bestemmelser om hvilke formkrav som stilles til klagen, bl.a. at en må fylle ut alle obligatoriske felt i et skjema og sende inn klagen på et av de offisielle EU språkene.

3) den som gir informasjon om markedet må sørge for å identifisere hva some eventuelt er konfidensiell informasjon, oppgi en begrunnelse for dette, og sende med en ikke-konfidensiell versjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
I dag er EFTAs overvåkningsorgan (ESA) utfyllende saksbehandlingregler regulert i ESAs vedtak COL 195/04. Når prosedyreforordningen innlemmes i EØS-avtalen, forutsettes det at ESA vil vedta likelydende bestemmelser som KOM ved å fatte et nytt vedtak. Det foreslås at den foreliggende forordningen, "implementing regulation" , vedtas innlemmet i EØS-avtalens protokoll 26, men at dette først vil tre i kraft når prosedyreforordningen inntas i EØS-avtalen.

Når ESA har vedtatt nye gjennomføringsbestemmelser, vil disse bli innlemmet i norsk rett ved å endre forskrift om EØS-prosedyreregler for offentlig støtte av 30.10.2009 nr. 1323 § 2.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært på høring i spesialutvalget for offentlig støtte. Det var ingen kommentarer til saken.

Prosedyreforordningen har også vært på høring både i spesialutvalget og på departementets hjemmeside, samt at referansegruppen for offentlig støtte har vært orientert om saken. NFD har ikke mottat noen innspill til saken.

Vurdering
Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 9.april 2014. Det tas sikte på å vedta at forordningen skal inntas i EØS-avtalen om kort tid, men først tre i kraft når prosedyreforordningen inntas i EØS-avtalen (utsatt iverksettelsestidspunkt).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.04.2014
Anvendelsesdato i EU
01.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.01.2023
Anvendes fra i Norge
02.01.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0372
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro