Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 970/2014 av 12. september 2014 om endring av forordning (EU) nr. 677/2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)

Commission Implementing Regulation (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.05.2015)

Sammendrag av innhold
I tillegg til redaksjonelle endringer utdyper og presiserer forordning (EU) nr. 970/2014 nærmere oppgavene til nettforvalteren (Network Manager) og nettstyret (Network Management Board). Bl.a. skal nettforvalteren utarbeide et flerårig arbeidsprogram med relatert budsjett samt samarbeidsordninger mellom nettforvalteren og nyopprettet SESAR DM (Deployment Manager). Nettforvalteren skal også igangsette visse ad-hoc aktiviteter som skal kunne påvise sikkerhetsrisikoer på nettverksnivå. Prosedyrene for å vedta strategiplanen klargjøres og de operasjonelle aktørene pålegges å ta behørig hensyn til strategimålene i sine forretningsplaner. Nettstyret skal på sin side godkjenne strategiplanen (den går til Kommisjonen for endelig vedtakelse) samt ytelsesplanen og uttale seg om tilleggsfunksjoner som måtte bli pålagt nettforvalteren. Nettstyret skal også godkjenne samarbeidsordningene mellom nettforvalteren og tredjeland. Forordringen presiserer også at kontakten mellom krisecellen og medlemslandene særlig skal skje gjennom et nett av nasjonale kontaktorganer (State focal points).

Forordning (EU) nr. 970/2014 presiserer at budsjettet må være tilstrekkelig til at man kan nå ytelsesmålene og gjennomføre arbeidsprogrammet. Det må også være oppført på en slik måte at det klart gjenspeiler andre kostnader enn de som må til for å dekke de oppgavene som nettforvalteren er pålagt i forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen rettslige konsekvenser utover den endring som er gjort av forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom for å reflektere endringen ved forordning (EU) nr. 970/2014 i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 970/2014 innfører ingen gjennomgripende nye ordninger men foretar visse presiseringer og utdypninger i gjeldende regelverk. I lys av erfaringene med basisforordningen pålegges imidlertid nettverksforvalteren enkelte nye oppgaver som et flerårig arbeidsprogram, og forholdet mellom forvalter og styre presiseres og klargjøres. Forordningen reiser derfor ingen nye to-pillarspørsmål og anses å være svært lite inngripende. Derimot innebærer endringene at prosedyrene vil fremstå som klarere og nettverksforvalterens pålagte oppgaver vil bedre samsvare med målsettingene i basisforordningen.

Ettersom rettsakten er lite inngripende har den ikke vært forelagt spesialutvalget for transport.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen. Vedlegg XIII, nr. 66wn.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.09.2014
Anvendelsesdato i EU
03.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2015
Anvendes fra i Norge
30.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0970
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro