Neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1361/2008 av 16. desember 2008 som endrer forordning (EF) nr. 219/2007 om etablering av et fellesforetak for å utvikle neste generasjon av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)

Council Regulation (EC) No 1361/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 219/2007 on the establishment of a joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 11.6.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning 1361/2008 oppdatererer rådsforordning 219/2007. Gjennom forordning 219/2007 ble det opprettet et styringsorgan for SESAR-prosjektet i form av et "Joint Undertaking" (norsk betegnelse: ´fellesforetagende´). SESAR er EUs program for modernisering av flytrafikken, og gjennom SESAR vil EU samordne og styrke landenes evne til å drive frem teknologiske løsninger i lufttrafikkontrollen. Teknologiutviklingsprogrammet er delt inn i tre faser, og strekker seg helt frem til 2020-2025. Første fase var definisjonsfasen og varte fram til begynnelsen av 2008 der man arbeidet frem grunnlaget for utviklingsfasen. Utviklingsfasen strekker seg fram til 2014, og avløses av gjennomføringsfasen der teknologien tas i bruk på europeisk nivå. Denne fasen vil vare fremover mot 2020 eller senere. SESAR JU skal ha som oppgave å styre arbeidet i utviklingsfasen i programmet. Dette innebærer at organet administrerer en såkalt ´masterplan´ og det detaljerte arbeidsprogrammet for gjennomføringen av utviklingsfasen, herunder bevilgninger til dette formålet som er stilt til disposisjon fra offentlige og private instanser. Etter at SESAR Joint Undertaking ble opprettet, har en rekke andre tilsvarende styringsorganer kommet til. Disse styringsorganene er opprettet som fellesskapsorganer på en litt annen måte enn SESAR Joint Undertaking. Gjennom rådsforordning 1361/2008 blir SESAR Joint Undertaking formelt anerkjent som EU-organ på lik linje med disse andre styringsorganene, og det er ønskelig at man justerer den legale statusen for SESAR Joint Undertaking slik at den blir i overensstemmelse med de andre styringsorganene. De viktigste endringene er justeringer av administrative retningslinjer i forhold til personal, finansiering, prosess for tilsetting av administrerende direktør, kontrakter o.l. Annexet inneholder endringer av detaljer i vedtektene til SESAR Joint Undertaking. Endringene i statuttene for SESAR Joint Undertaking innebærer blant annet at EUs bestemmelser om dokumentoffentlighet gjøres gjeldende for dette organet.

Merknader
Det er, på samme måte som for forordning 219/2007, aktuelt å ta rettsakten inn i EØS-avtalen gjennom Protokoll 31, om samarbeid utenfor de fire friheter. Det innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Norge blir ikke forpliktet til å bidra finansielt utover det vi allerede gjør som bidragsyter til finansieringen av SESAR-programmet gjennom deltakelse i 7. rammeprogram (og gjennom vår deltakelse i Eurocontrol).

Vurdering
Den opprinnelige rettsakten (219/2007) ble tilrådd tatt inn i EØS-avtalen, og utkast til EØS-komitébeslutning er overlevert EU-kommisjonen. Som en konsekvens av dette ønsker vi også å ta inn endringsforordningen i avtalen. I EFTA-landene har man vurdert det slik at man anser SESAR som et viktig forskningsprogram, og ved å ta inn rettsakten i avtalen bidrar det til å sikre at aktører i EFTA-landene blir likebehandlet med aktører fra EU-land.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og har trådt i kraft. Rettsakten er til vurdering i EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.07.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 336-341
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1361
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro