Nasjonal håndheving av reglene om statsstøtte (konsultasjon)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen om nasjonal håndheving av regelverket om offentlig støtte (konsultasjonsdokument)

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommmisjonen har vedtatt et nytt kapittel i retningslinjene om samarbeidet mellom nasjonale domstoler og kommisjonen:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:085:0001....

ESA ønsker å vedta en EØS tilpasset versjon av dette kapitlet, og har sendt forslaget på høring, se vedlegg til dette notatet. Forslaget er sendt til spesialutvalget.

Hovedformålet med kapitlet er å informere nasjonale domstoler og tredjeparter om hvilke håndhevingsmuligheter som er tilgjengelig ved brudd på regelverket om offentlig støtte. Videre gis det kort veiledning om regelverket om offentlig støtte. Kapitlet behandler også rollen til nasjonale domstoler i forhold til ESA i saker om offentlig støtte.

Nærmere om retningslinjene
I 1995 ga Kommisjonen ut en meddelelse om samarbeid mellom overvåkingsorganet og nasjonale domstoler ved tvister som berører reglene om offentlig støtte. Meddelelsen er også inntatt i ESAs retningslinjer.

Det har vært relativt få tvister for nasjonale domstoler, men tallet er stigende. I 2006 fikk Kommisjonen utarbeidet en studie av saker fra 1999 til 2006. Studien viste at nasjonale domstoler i EU totalt har behandlet 357 saker. Hovedsakelig har det dreiet seg om skattebetalere som ønsker å få en skatteregel erklært ugyldig (pga. ulovlige støtteelementer) og tilbakebetaling av ulovlig støtte. Det har vært få tvister der konkurrentene til en støttemottaker har anlagt sak med påstand om ulovlig støtte.

Formålet med retningslinjene er å veilede nasjonale domstoler og potensielle klager om tilgjengelige virkemidler ved tvister om brudd på forbudet mot offentlig støtte. Meddelelsen beskriver for det første nasjonale domstolers rolle ved håndheving av forbudet mot offentlig støtte. Domstolene kan få seg forelagt ulike påstander i saker der forbudet mot å iverksette ny støtte pretenderes å være overtrådt. Meddelelsen nevner stans i utbetaling av ulovlig støtte, tilbakebetaling av ulovlig mottatt støtte, renter i perioden støttemottakeren har mottatt støtte som skulle vært notifisert, erstatning for konkurrenter eller andres tap pga. ulovlig støtte og midlertidig forføyning. Meddelelsen beskriver rettigheter og plikter som kan utledes av EF-retten når nasjonale domstoler får seg forelagt tvister om tilbakekreving av ulovlig støtte, herunder hvilke krav EF-retten stiller til tolkning og anvendelse av nasjonale prosessregler hvis private går til sak. For det andre beskriver meddelelsen hvordan Kommisjonen ønsker å bistå nasjonale domstoler. Dette gjelder først og fremst nasjonale domstolers mulighet til å innhente informasjon fra Kommisjonen, eller å be Kommisjonen om en rådgivende tolkningsuttalelse. Sistnevnte er ikke til hinder for at nasjonale domstoler også kan be EF-domstolen om en tolkningsuttalelse.

Vurdering
Meddelelsen berører ikke selve innholdet i statsstøttereglene, men beskriver domstolenes rolle ved eventuelle tvister. FAD er kjent med ett tvistemål for norske domstoler som direkte gjaldt forbudet mot offentlig støtte (Tinn og Heddal Tingrett, dom avsagt 27.04.2006, saksøker fikk ikke medhold i sin påstand om ulovlig støtte).

Meddelelsen er en oppdatering og videreføring av 1995-meddelelsen. Meddelelsen presiserer selv at den kun er ”bindende” i den utstrekning forpliktelsene som beskrives allerede kan utledes av eksisterende lovgivning og prinsipper i EF-retten. I lys av EØS-avtalens målsetting om dynamisk og ensartet utvikling legges det til grunn at slike prinsipper som et utgangspunkt også er EØS-relevante. I multilateralt møte 23.10.08 ble det fra flere land gitt innspill til Kommisjonen. Det ble særlig understreket at prosessretten er et nasjonal anliggende. Meddelelsen bør klargjøre presist hva fellesskapsretten krever at domstolene må gjøre, og hva EF-retten tillater, dersom tiltak for å sanksjonere ulovlig støtte kreves i en tvist. Spesielt gjelder dette beskrivelsen av bruk av midlertidig forføyning og deponering av omstridt beløp på sperret konto. Videre er det viktig at meddelelsen også imøtekommer foretaks behov for opplysning, ikke bare dommerens. Det ble også reist spørsmål rundt konfidensialitet dersom Kommisjonen skal utlevere dokumenter fra staten til bruk i en nasjonal tvist, der typisk staten vil være part.

Status
ESA har offentliggjort et utkast til nytt kapittel . Meddelelsen er sendt til skriftlig behandling i spesialutvalget. Frist for innspill til FAD er 29. april 2009.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet