Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Sri Lanka

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/704/EU av 22. november 2010 om godkjenning av Sri Lanka hva angår ordningene for utdanning, opplæring og attestering av sjøfolk med hensyn på godkjenning av kvalifikasjonsbeviser

Commission Decision 2010/704/EU of 22 November 2010 on the recognition of Sri Lanka as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency

Siste nytt

EØS-komitevedtak 15.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne kan beslutte at godkende søfarendes kvalifikationsbeviser, der er udstedt af et tredjeland, hvis Kommissionen har anerkendt det pågældende tredjeland som værende i stand til at opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978, som revideret (STCW-konventionen).

(2) Kommissionen har, efter at de cypriotiske myndigheder har anmodet herom, foretaget en vurdering af Sri Lankas system for undervisning, uddannelse og bevisudstedelse inden for søfartsområdet med henblik på undersøge, om Sri Lanka overholder kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af svig med beviser. Vurderingen tog udgangspunkt i det informationskontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i november 2006.

(3) I de tilfælde, hvor der ved vurderingen af overholdelsen af STCW-konventionen var påvist mangler, har Sri Lankas myndigheder fremsendt de ønskede relevante oplysninger til Kommissionen og dokumentation for gennemførelsen af passende og tilstrækkelige korrigerende foranstaltninger, der afhjælper de fleste af problemerne.

(4) De resterende mangler vedrører enkelte forhold omkring Sri Lankas procedurer med hensyn til uddannelse, undervisning og attestering af søfarende. Navnlig mangler konkrete retsregler vedrørende undervisernes kvalifikationer, anvendelse af simulatorer samt udarbejdelse og afprøvning af simulatorøvelser i en af de maritime uddannelses- og undervisningsinstitutioner, som man undersøgte. Sri Lankas myndigheder er derfor blevet opfordret til at gennemføre yderligere korrigerende foranstaltninger vedrørende disse forhold. Manglerne er imidlertid ikke af en sådan art, at det berettiger til at rejse tvivl om, hvorvidt Sri Lankas system for uddannelse, undervisning og bevisudstedelse inden for søfartsområdet overholder STCW-konventionen.

(5) Resultatet af vurderingen af overholdelsen og gennemgangen af de oplysninger, som Sri Lankas myndigheder har fremlagt, viser, at Sri Lanka opfylder de relevante krav i STCW-konventionen. Sri Lanka har endvidere truffet tilstrækkelige foranstaltninger til forebyggelse af svig med beviser og bør derfor anerkendes af Den Europæiske Union.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2010
Anvendelsesdato i EU
12.12.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 935-935
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0704
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro