Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/783/EU av 13. desember 2012 om godkjenning av Det hasjimittiske kongeriket Jordan med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF

Commission Implementing Decision 2012/783/EU of 13 December 2012 on the recognition of the Hashemite Kingdom of Jordan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.1.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har ved beslutning 2002/783/EU vedtatt å anerkjenne Jordan i henhold til direktiv 2008/106/EC, når det gjelder opplæring og sertifisering av sjøfolk.

Etter anmodning fra Hellas i juli 2008 om anerkjennelse av Jordan, ble det gjennomført en EMSA-inspeksjon i november 2009. Det ble funnet enkelte avvik, og disse ble adressert gjennom korrespondanse mellom Kommisjonen og Jordan i 2010 – 2012. Kommisjonen har vurdert at Jordan nå oppfyller kravene i STCW-konvensjonen, og at Jordan har iverksatt nødvendige tiltak for å forhindre bedrageri mv. knyttet til utstedelse av sertifikater.

Kommisjonen har drøftet saken med ekspertgruppen COSS (Comittee on Safe Seas and on the Prevention of Pollution from Ships), og innholdet er i samsvar med gruppens oppfatning. Norge er representert i COSS med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NHD.

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader
Sjøfartsdirektoratet har bedt om innspill fra hovedorganisasjonene som ikke har hatt innsigelser på at implementeringsbeslutningen innlemmes i EØS-avtalen.

Vurdering
Kommisjonen har foretatt en vurdering av Jordans etterlevelse av STCW og har etter en helhetsvurdering kommet fram til at staten overholder kravene. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonens beslutning om å anerkjenne Jordan ble gjort i Brussel, 13. desember 2012. Implementeringsbeslutningen er publisert i EU-tidende 15. desember 2012, og er derfor i kraft innen EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2012
Anvendelsesdato i EU
04.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 307-307
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0783
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro