Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/205 av 14. februar 2020 om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til Salmonella i reptilkjøtt

Commission Regulation (EU) 2020/205 of 14 February 2020 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Salmonella in reptile meat

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører et næringsmiddelhygienekriterie for reptilkjøttprodukter som skal omsettes i EU. Næringsmiddelhygienekriteriet er en grenseverdi for hvor stor mengde Salmonella som kan påvises i reptilkjøtt. Hvis reptilkjøttet inneholder mer Salmonella enn grenseverdien, anses ikke reptilkjøttet som trygt å spise og kan ikke omsettes i EU.

En rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) fra 2016 viser at Salmonellose (sykdom hos menneske årsaket av bakterien Salmonella) er den neste største matborne sykdommen i EU. Reptiler er et naturlig reservoar for bakterien Salmonella og Salmonella anses for å være den mest skadelige bakterien i reptilkjøtt. Reptilkjøtt kan derfor utgjøre en risiko for folkehelsen.

Det er liten produksjon av reptilkjøtt i EU, men data viser at import av ferskt, kjølt og fryst reptilkjøtt fra tredjeland har økt de siste 10 årene. På bakgrunn av dette ønsker kommisjonen å innføre et næringsmiddelhygienekriterie for reptilkjøtt. Næringsmiddelhygienekriteriet inneholder, i tillegg til en grenseverdi, krav til prøvetakingplan, refaransemetode for analyse og produksjonsledd der næringsmiddelhygienekriteriet skal brukes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaken endrer forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil få administrative og økonomiske konsekvenser i form av dokumentkontroll, da reptilkjøtt som omsettes i EU nå må etterleve kravene i nærinsmiddelhygienekriteriet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel da den ivaretar folkehelsen ved å sette et næringsmiddelhygienekriterie til reptilkjøtt som omsettes i EU.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.02.2020
Anvendelsesdato i EU
08.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2020
Anvendes fra i Norge
28.09.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0205
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro