Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1197 av 3. juli 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø og foredlet frø fra generasjonene før basisfrø

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1197 of 3 July 2017 amending Implementing Decision 2012/340/EU on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field inspection under official supervision for basic seed and bred seed of generations prior to basic seed

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning 2012/340/EU hva angår tidspunktet for avslutning av et forsøk om mulig måte å organisere vekstkontroll i såvare på, fra 31.12.2017 til 31.12.2019. I forsøket skjer det en utprøving av om den samme modellen for organisering som nyttes ved vekstkontroll av såvare av klasse sertifisert, også kan brukes ved kontroll av klassene basis og generasjonen forut for basis. I henhold til dagens regelverk skal denne kontrollen gjøres av kompetent, offentlig myndighet som i Norge er Mattilsynet. I forsøket gis det mulighet til å bruke autoriserte kontrollører ansatt av såvareforretningene til å gjøre en slik kontroll. Den offentlige, kompetente myndigheten skal imidlertid være ansvarlig for at vekstkontrollørene har de nødvendige tekniske kvalifikasjonene og at kontrollørene ikke har noen privat fortjeneste knyttet til kontrollen. Den kompentente myndigheten er også ansvarlig for å autorisere kontrollørene og føre tilsyn med kontrollørenes kontroll.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

Rettslige konsekvenser
Aktuelt norsk regelverk er forskrift av 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Forskriften ble endret i 2013 som følge av beslutning 2012/340/EU og ønsket om at norske aktører kunne delta i forsøket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forlenger et forsøk som Norge har deltatt i siden 2013. Både såvarevirksomhetene og Mattilsynet har vært fornøyde med ordningen og ønsker den permanent. At forsøket videreføres får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS- relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.07.2017
Anvendelsesdato i EU
25.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 326-327
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1197
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro