Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/174 av 26. januar 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offentlig kontroll og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til Unionen for forsendelser med bestemte produkter fra visse tredjestater som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/174 of 26 January 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene I og II til forordning (EU) 2019/1793 om offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS. Dette kontrollregelverket omfatter ikke-animalske risikoprodukter og erstatter, og viderefører, de tidligere rettsaktene på dette området, forordningene 669/2009, 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660.

Alle produktene i regelverket skal gjennom en dokumentkontroll ved ankomst til EØS-området, og de skal videre gjennomgå en fysisk kontroll basert på frekvensen som er angitt i rettsakten. Vedlegg II-produktene skal også følges av analyseresultater og et sertifikat. Rettsakten regulerer funn av plantevernmidler, aflatoksiner og mikrobiologisk forurensning (eks. salmonella) for å se om videre tiltak behøves gjennomført. Listen over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket er opplistet i vedlegg I (tidligere 669/2009) og II (tidligere 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660) til rettsakten. Vedlegg IIa dekker importforbud som er rettet mot ikke-animalske produkter.

Forordning (EU) 2023/174 trådte i kraft 16. februar 2023 og gjør følgende endringer til grunnrettsakten, vedlegg I og vedlegg II:

Inn på vedlegg I:

- palmeolje fra Elfenbenskysten (sudan-fargestoff), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 20 %

- grenadilla fra Colombia (plantevernmidler), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 10 %

- pasjonsfrukt fra Colombia (plantevernmidler), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 10 %

- basilikum fra Israel (plantevernmidler), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 10 %

- mynte fra Israel (plantevernmidler), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 10 %

- pepperfrukter (annet enn søte) fra Kenya (plantevernmidler), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 20 %

- pepperfrukter (annet enn søte) fra Rwanda (plantevernmidler), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 20 %

- sortøyebønner (black eyed beans) fra Madagaskar (plantevernmidler), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 10 %

- sesamfrø fra Tyrkia (salmonella), inn i vedlegg I med en kontrollfrekvens på 20 %

Andre endringer vedlegg I:

- jordnøtter fra Brasil (plantevernmidler), øke kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn

- moringa (drumsticks) (Moringa oleifera) fra India, lagt til et varenummer for å treffe alle varianter

- gotukola fra Sri Lanka (plantevernmidler), øke kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn

- mukunuwenna fra Sri Lanka (plantevernmidler), øke kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn

- ris fra Pakistan (aflatoksiner og okratoksin A), øke kontrollfrekvens til 10 % på grunn av flere funn

- sitroner fra Tyrkia (plantevernmidler), øke kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn

- grapefrukt fra Tyrkia (plantevernmidler), øke kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn

- spisskummen-frø fra Tyrkia (pyrrolizidinalkaloider), øke kontrollfrekvensen til 20 % på grunn av flere funn

- tørket oregano fra Tyrkia (pyrrolizidinalkaloider), øke kontrollfrekvensen til 20 % på grunn av flere funn

- klargjøring i fotnote om at råmateriale til kosttilskudd også er gjenstand for kontroll

- klargjøring i fotnote om grenseverdier for sudan-farger i palmeolje og rhodamin B i neper

Ut av vedlegg I:

- jordnøtter fra Argentina (aflatoksiner), ingen til få funn

- jordnøtter fra Brasil (aflatoksiner), ingen til få funn

- galia-melon fra Honduras (salmonella braenderup), ingen til få funn

- kinesisk selleri fra Kambodsja (plantevernmidler), få funn, lite handel

- langbønner fra Kambodsja (plantevernmidler), få funn, lite handel

- johannesbrød (carob) m.m. fra Marokko (plantevernmidler), ingen til få funn

- jordnøtter fra Madagaskar (aflatoksiner), ingen til få funn

- tomatketchup og andre tomatsauser fra Mexico (plantevernmidler), ingen funn

- vannmelonfrø fra Sierra Leone (aflatoksiner), ingen til få funn

- neper fra Syria (rhodamine B), ingen handel

- basilikum fra Vietnam (plantevernmidler), ingen handel

- koriander fra Vietnam (plantevernmidler), ingen handel

- mynte fra Vietnam (plantevernmidler), ingen handel

- persille fra Vietnam (plantevernmidler), ingen handel

Flytting mellom vedleggene (fra vedlegg I til vedlegg II):

- jordnøtter fra Bolivia (aflatoksiner), flere funn, flyttes fra vedlegg I til vedlegg II med en kontrollfrekvens på 50 %

- karriblader fra India (plantevernmidler), flere funn, flyttes fra vedlegg I til vedlegg II med en kontrollfrekvens på 50 %

- neper fra Libanon (rhodamine B), flere funn, flyttes fra vedlegg I til vedlegg II med en kontrollfrekvens på 50 %

- sesamfrø fra Nigeria (samonella), flere funn, flyttes fra vedlegg I til vedlegg II med en kontrollfrekvens på 50 %

- okra fra Vietnam (plantevernmidler), flere funn, flyttes fra vedlegg I til vedlegg II med en kontrollfrekvens 50 %

Nye produkter rett inn på vedlegg II:

- vaniljeekstrakt fra USA (EtO), inn i vedlegg II med en kontrollfrekvens på 20 %

Andre endringer vedlegg II:

- langbønner fra den Dominikanske republikk (plantevernmidler), redusere kontrollfrekvens til 30 % på grunn av forbedring

- pepperfrukter fra India (plantevernmidler), redusere kontrollfrekvens til 10 % på grunn av forbedring

- oppdeling av gruppen med tørkede krydder for å lettere justere produktene i fremtiden, uendret kontrollfrekvens

- kalsiumkarbonat fra India (plantevernmidler), øke kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn

- tørkede fiken fra Tyrkia (aflatoksiner), øke kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn

- klargjøring i fotnote om at råmateriale til kosttilskudd også er gjenstand for kontroll

- klargjøring i fotnote om grenseverdier for sudan-farger i palmeolje og rhodamin B i neper

Flytting mellom vedleggene (fra vedlegg II til vedlegg I):

- paranøtter fra Brasil (aflatoksiner), ingen handel, flyttes fra vedlegg II til vedlegg I med en kontrollfrekvens på 50 %

- betelblader fra India (salmonella), begrenset handel, flyttes fra vedlegg II til vedlegg I med en kontrollfrekvens på 30 %

- kosttilskudd som inneholder botaniske ingredienser fra Sør-Korea (plantevernmidler), forbedring, flyttes fra vedlegg II til vedlegg I med en kontrollfrekvens 30 %

- johannesbrød (carob) og de andre produktene i gruppen fra Malaysia (plantevernmidler), begrenset handel, flyttes fra vedlegg II til vedlegg I med en kontrollfrekvens på 30 %

- vannmelonfrø fra Nigeria (aflatoksiner), begrenset handel, flyttes fra vedlegg II til vedlegg I med en kontrollfrekvens på 30 %

Vedlegg IV blir justert for å ta høyde for en feil i helsesertifikatet, der det nå er tatt inn et avkrysningsfelt for produkter med risiko knyttet til sudan-fargestoffer.

Overgangsbestemmelsen til grunnrettsakten art. 14, endres til å ta høyde for endringer i vedleggene slik at forsendelser med visse produkter som allerede er i transport kan importeres til EU/EØS etter de gamle reglene frem til 16. april 2023, så lenge de er sendt før 16. februar 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Noen av de nye produktene i vedlegg I og II har det ikke vært noen direkteimport på de siste årene. Tallene for det som er importert er:

- frossen moringa fra India er tallene: 2021 – 250 kg fordelt på fem forsendelser og to importører. Ingen import i 2022 og hittil i 2023,

- pepperfrukter fra Kenya: 2021 – 15 tonn fordelt på 22 forsendelser og to importører. Ingen import i 2022 og hittil i 2023,

- sortøyebønner fra Madagaskar: 2021 – 8 tonn fordelt på 15 forsendelser og tre importører, 2022 – ca. 900 kg fordelt på 3 forsendelser og to importører. Ingen hittil i 2023,

- sesamfrø fra Tyrkia: 2021 – 163 tonn fordelt på 17 forsendelser og syv importører, 2022 – 417 tonn fordelt på 30 forsendelser og seks importører. Ingen hittil i 2023.

Økingen av kontrollfrekvensene for produktene i vedlegg I og II vil kunne medføre økte kostnader for næringen, samt gi Mattilsynets inspektører et merarbeid. Reduksjonen i frekvensen for et produkt vil kunne gi næringen og Mattilsynet tilsvarende reduserte kostander og litt mindre arbeid.

Fjerningen av flere produkter fra listen i vedlegg I vil gi en besparelse i forhold til kontroll og muliggjøre mer import av disse varene. Mange av produktene som er tatt ut av listen er grunnet i ingen import de siste årene, uten at man kan gå god for at de er trygge. Dette kan medføre et behov for å kontrollere disse produktene på nasjonalt nivå for å sikre at disse produktene er trygge.

Flyttingen av produkter fra vedlegg I til vedlegg II vil medføre økte kostnader i forbindelse med kontrollen der det nå blir krav om at analyserapport skal følge forsendelsene ved innførsel til EU/EØS. Motsatt blir det for produktene som flyttes motsatt og som slipper å følges av analyserapporten og får en redusert kontroll.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1793 og opplistingen av produkter i vedlegg I og II. Innføringen av nye produkter i både vedlegg I og II fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. Det samme gjør utvidelsen av den ene produktgruppen for moringa fra India for å fange opp alle varianter som det er knyttet risiko til. Flyttingen av produkter mellom vedleggene er også fornuftig sett i forhold til henholdsvis redusert risiko og forhøyet risiko.

Økningen av kontrollfrekvensene for flere av produktene i vedlegg I og II er hensiktsmessig for å samle inn mer informasjon om produktene og omfanget av utfordringene. Reduksjonen av kontrollfrekvenser er også hensiktsmessig sett i forhold til risikoen med få funn.

De andre endringene til rettsakten er nødvendige, med tanke på overgangsordningen og rettelsen av helsesertifikatet i vedlegg IV.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det ble gjort en rettelse til endringen til art. 14 ved vedtak kunngjort i EUR-Lex den 2. februar 2023. Her rettes datoen for overgangsordningen fra 16. oktober 2023 til 16. april 2023. Datoen for utløp av overgangsordningen hadde blitt satt for langt frem i tid.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 26. januar 2023 og kunngjort i EUR-Lex den 27. januar 2023, med ikrafttredelse 16. februar 2023.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.01.2023
Anvendelsesdato i EU
16.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.02.2023
Anvendes fra i Norge
16.02.2023