Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 med hensyn til visse metoder for testing og prøvetaking for salmonella i fjørfe

Commission Regulation (EU) 2019/268 of 15 February 2019 amending Commission Regulations (EU) No 200/2010, (EU) No 517/2011, (EU) No 200/2012 and (EU) No 1190/2012 as regards certain methods for Salmonella testing and sampling in poultry

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2019)

Sammendrag av innhold
For eieruttatte prøver har man kunnet benytte alternative mikrobiologiske analysemetoder, forutsatt validert og godkjent av tredjepart. Nå åpnes det opp for at man kan benytte alternative metoder også for prøver som kompetent myndighet tar ut i overvåkningsprogrammet for salmonella hos fjørfe (avlsfjørfe, verpehøns, kylling og kalkun). Rettsakten utvider også repertoaret av tillatte prøvetakingsmetoder. Nye driftsformer hvor det ellers ville vært vanskelig å få tak i nok prøvemateriale, har gjort dette nødvendig. Ellers er det tatt inn en endring som oppdaterer ISO standarden de alternative metodene må være validert etter, til siste versjon av standarden, ISO 16140-2, med en overgangstid som varer til slutten av 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer, og forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det blir lettere for Mattilsynet å teste fjørfebesetninger for salmonella uansett driftsform. Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen og forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2019
Anvendelsesdato i EU
10.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0268
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro