Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/771 av 3. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 når det gjelder metodene for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler

Commission Regulation (EU) 2017/771 of 3 May 2017 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods for the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.11.2017)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2002/32/EF (tatt inn i norsk rett ved Fôrvareforskriften) er det fastsatt grenseverdier for dioksiner, dioksinlignende PCBer (dl-PCB) og ikke-dioksinlignende PCBer i visse fôrmidler. Det er i tillegg gitt særlige bestemmelser om prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dl-PCB og ikke-dioksinlignende PCB'er i forordning (EU) nr.152/2009.

Det er sikres at fôrvirksomheter som analyserer for disse stoffene bruker prøvetakingsmetoder gitt i denne forordningen slik at prøvene er representative. EUs referanselaboratorie for dioksiner og PCB'er har i tillegg dokumentert at analyseresultater i visse tilfeller ikke er pålitelige hvis metodens ytelseskriterier, som er fastsatt i dagens forordning, ikke følges. Det er derfor gjort obligatorisk å følge metodens ytelseskriterier også i forbindelse med prøver som er tatt av virksomheten.

Det er også flere tekniske endringer i det nye regelverket. Fremgangsmåten der det brukes en beslutningsgrense for å sikre at et analyseresultat med en viss sannsynlighet ligger over grenseverdien skal ikke lenger skal benyttes for analyser av dioksiner og PCB’er i visse fôrmidler. Av denne grunn foreslås denne fremgangsmåten fjernet fra regelverket. Kun fremgangsmåten hvor utvidet usikkerhet beregnes ved bruk av dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på 95 %, er videreført.

Det foreslås dessuten en rekke mindre endringer av nåværende bestemmelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift av 22. desember 2008 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2017
Anvendelsesdato i EU
25.05.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 33-53
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.10.2017
Anvendes fra i Norge
27.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0771
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro