Merkingsbestemmelser for vinsektoren (overgangsordning)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr 415/2009 av 20. mai 2009 om endring av direktiv 2007/68/EF om endring av vedlegg IIIa til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF når det gjelder visse matvareingredienser

Commission Regulation (EC) No 415/2009 of 20 May 2009 amending Directive 2007/68/EC amending Annex IIIa to Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain food ingredients

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder unntak fra vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF (merkedirektivet) vedrørende plikten til å merke med allergener. Forordning (EF) nr 415/2009 forlenger overgangsperioden for unntakene fra plikten til å allergenmerke i direktiv 2007/68/EF, jf direktiv 2005/26/EF, for vin, slik dette er definert i vedlegg IV til forordning (EF) nr 479/2008. Dette begrunnes med at det er ønskelig å oppnå samsvar for denne produktgruppen når det gjelder bestemmelsene om merking i direktiv 2007/68/EF og gjennomføringsbestemmelsene for forordning (EF) nr 479/2008. Dette innebærer at unntak for vin fastsatt i direktiv 2005/26/EF gjelder frem til 31. desember 2010. Produkter satt i omsetning eller merket frem til denne dato, kan dessuten selges inntil lagrene er tømt.

Merknader
Rettsakten må implemeteres ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 21. desember 1993 nr 1985 om merking mv av næringsmidler (merkeforskriften).

Administrative og økonomiske konsekvenser:

For Mattilsynet: Rettsaktens bestemmelser krever ikke spesielt tilsyn eller overvåkning, og tilsyn kan inngå i Mattilsynets ordinære tilsyn. Overgangsbestemmelsene innebærer imidlertid at produkter som er merket eller satt i omsetning før utløpet av overgangsperioden kan selges ut inntil lagrene er tømt. Det kan i slike tilfeller være krevende for Mattilsynet å klarlegge om produktene oppfyller dette kriteriet.

For virksomhetene: Tidligere unntak fra plikten til å merke næringsmidler videreføres ved forordning (EF) nr 415/2009 for vin. Det er satt overgangsregler slik at produkter som ikke er merket i henhold til regelverket, kan selges inntil lagrene er tømt. Det vil derfor ikke bli en situasjon der varer må trekkes fra markedet og på den måten medføre økonomiske tap.

For forbrukerne: Rettsakten innebærer ingen nye unntak fra plikten til å allergenmerke. Unntakene har vært gjeldende over lengre tid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.05.2009
Anvendelsesdato i EU
28.05.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 45-46
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0415
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro